รัฐมนตรีฯ สุริยะ ร่วมหารือและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยในช่วงเช้าเข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ภูเก็ต โบ๊ทลากูน จำกัด และร่วมหารือและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-1

รัฐมนตรีฯ สุริยะ ร่วมหารือและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยในช่วงเช้าเข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ภูเก็ต โบ๊ทลากูน จำกัด และร่วมหารือและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พลตำรวจตรี เทียนชัย คามะปะโส กรรมการ กนอ. นางสาวสมจิณณ์  พิลึก ผวก.กนอ และนางกนกพร สวัสดิ์-ชูโต  ผอ.กคน. ร่วมประชุม ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้ร่วมหารือและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและตรวจเยี่ยม บริษัท ภูเก็ตโบ๊ทลากูน จำกัด ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคเช่น Superyacht Charter  license กำหนดให้เรือต้องจ่าย vat 7% ของมูลค่าเรือ เพื่อนำเข้าและให้ขอคืนได้ภายหลัง ระยะเวลาให้เรืออยู่ในประเทศได้เพียง 6 เดือน ไม่เอื้อต่อการแข่งขัน โดยคนประจำเรืออยู่ได้เพียง 30 วัน เป็นต้น

ทั้งนี้ รวอ.ได้แจ้งในที่ประชุมให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งข้อเรียกร้องดังกล่าวมายังกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือและหาแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป