กนอ. สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รอบนิคมอุตสาหกรรม

กนอ. สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รอบนิคมอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ : ประเพณีสงกรานต์ กนอ. สืบสานวิถีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เป็นโอกาสให้กับพนักงานและลุกจ้างได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ กนอ. สนญ.

นอกจากนี้ ในส่วนของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 และจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ โดยเชิญผู้สูงอายุจากชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล