พิธีลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดิน กับบริษัท Z.I.M. Internaional Company Limited ในการจัดตั้งโรงงานบนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

พิธีลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดิน กับบริษัท Z.I.M. Internaional Company Limited ในการจัดตั้งโรงงานบนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.บพ. และนางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.ยพ. ร่วมพิธีลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดิน กับบริษัท Z.I.M. Internaional Company Limited ในการจัดตั้งโรงงานบนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 205 กนอ. สนญ.   30 เมษายน 2561