กนอ. เข้าร่วมงานการจัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “The Eastern Economic Corridor (EEC) : Taking Off” ให้แก่คณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลที่ประจำการในประเทศไทย

กนอ. เข้าร่วมงานการจัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “The Eastern Economic Corridor (EEC) : Taking Off” ให้แก่คณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลที่ประจำการในประเทศไทย

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รักษาการ ผวก. กนอ. นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รผก.ปก.3 นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.ยพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมงานการจัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “The Eastern Economic Corridor (EEC) : Taking Off” ให้แก่คณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลที่ประจำการในประเทศไทย โดยภายในงาน กนอ. ได้เข้าร่วมการออกบูธนิทรรศการเพื่อสื่อสารข้อมูลบทบาทของ กนอ.ในการพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม Smart Park   7 มิถุนายน 2561