คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า ของบริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า ของบริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

          ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคำขอทั่วไป (แบบ กนอ.01/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้าดังกล่าว เข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตาม “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553” ประกาศ ณ 31 สิงหาคม 2553 เนื่องจากเป็นโรงงานที่มีการเผาของเสียอันตรายทุกขนาด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานอนุญาต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคเพื่อประมวลผลกระทบโครงการ โดยมีอำนาจหน้าที่รวบรวมประมวลความเห็นของทุกฝ่าย รวมถึงดำเนินการแสวงหาหรือรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น คำแนะนำและข้อโต้แย้งจากฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับโครงการหรือ    กิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการ ทั้งนี้ได้พิจารณาแล้วว่า

  1. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ได้ดำเนินการสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552       
  2. คณะกรรมการเทคนิคฯ ได้รวบรวมและประมวลความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (รายงาน EHIA) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสำคัญกับประเด็นและข้อห่วงกังวลดังกล่าว
  3. คณะกรรมการเทคนิคฯ พิจารณาประเด็นข้างต้นประกอบกับคำชี้แจงเพิ่มเติมบริษัท อนุรักษ์พลังงาน ซิเมนต์ไทย จำกัด มีความเห็นว่าสมควรอนุญาตโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า ของบริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด ทั้งนี้ ประเด็นใดที่เป็นข้อวิตกกังวลหรือเป็นข้อแนะนำเพิ่มเติม คณะกรรมการเทคนิคฯ ได้นำมากำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตจากที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้

          อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด ประกอบกิจการโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตได้

Download