พิธีลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน กับบริษัท Z.I.M. Internaional Company Limited ในการจัดตั้งโรงงานบนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

พิธีลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน กับบริษัท Z.I.M. Internaional Company Limited ในการจัดตั้งโรงงานบนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บพ. นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผอ.ฝตล. และนายอภิชาติ เสกธีระ ผอ.สน.สก. ร่วมพิธีลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน กับบริษัท Z.I.M. Internaional Company Limited ในการจัดตั้งโรงงานบนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม OSS กนอ. สนญ.   29 มิถุนายน 2561