นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.ยพ. เป็นผู้แทน กนอ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กนอ. กับ Japan Industrial Location Center (JILC)

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.ยพ. เป็นผู้แทน กนอ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กนอ. กับ Japan Industrial Location Center (JILC)

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.ยพ. เป็นผู้แทน กนอ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กนอ. กับ Japan Industrial Location Center (JILC) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม Imperial กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการลงนามในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของทั้งไทย และญี่ปุ่น โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการลงทุนทั้งประเทศไทย-ญี่ปุ่น หวังให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนด้วย   18 กรกฎาคม 2561