งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2561

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2561

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. ว่าที่ ผวก.กนอ. และพนักงานผู้เกษียณอายุ กนอ. ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2561 ณ อาคาร สปอ. กระทรวงอุตสาหกรรม   14 กันยายน 2561