พิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา

พิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.ยพ. เป็นผู้แทนกนอ. ลงนามในพิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา กับบริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมีประธานกรรมการบริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ นายขจร เจียรวนนท์ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้อง 205 กนอ.   24 กันยายน 2561