ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 56/2561 เรื่องกำหนดมาตรการส่งเสริม อัตราค่าเช่า หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 56/2561 เรื่องกำหนดมาตรการส่งเสริม อัตราค่าเช่า หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว