กนอ.จับมือ ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาธุรกิจการให้บริการดิจิทัล พร้อมหนุนผู้ประกอบการใช้ระบบ หุ่นยนต์-อัตโนมัติ

กนอ.จับมือ ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาธุรกิจการให้บริการดิจิทัล พร้อมหนุนผู้ประกอบการใช้ระบบ หุ่นยนต์-อัตโนมัติ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มการปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industrial Transformation Platform : ITP) และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมุ่งยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ระบบสารสนเทศในการบริการจัดการการผลิต เป็นต้น ในแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ  สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator: SI) ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆ อาทิ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับคำปรึกษา การประเมินความพร้อมและความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจฯ จะเป็นระบบดิจิทัลให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งฝั่งผู้ใช้คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และฝั่งผู้ให้บริการ คือ กลุ่ม System Integrator ผู้ผลิตหุ่นยนต์ ซอฟท์แวร์ และเครื่องจักร  รวมถึงฝ่ายสนับสนุน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ แนวโน้มและทิศทางการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับการใช้เทคโนโลยี โดย กนอ. และ ปตท. จะร่วมกันผลักดันเชิงนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคต่างๆ ระบบบริหารจัดการพลังงาน น้ำ และของเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันเครือข่าย