กนอ. จัดกิจกรรม นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน Sakaeo Run together 2020

กนอ. จัดกิจกรรม นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน Sakaeo Run together 2020

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานและเปิดงานกิจกรรม นิคมฯสระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน Sakaeo Run together 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงการมีสุขภาพดีผ่านการออกกำลังกาย และเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมและศักยภาพรองรับการลงทุนของนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโดยมีนายอำเภออรัญประเทศอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว แรงงานจังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. หน่วยงานราชการท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบนิคมฯ ผู้ประกอบการ ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกนอ. และนักกีฬาฟุตบอล กนอ.เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน ซึ่งภายในงานมีบูธนิทรรศการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชนรอบนิคมฯ โครงการสานฝันปั้นอาชีพ และการให้ความรู้ด้านต่างๆ จาก บริษัท GUSCO และ บ.Better World Green ณ นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สถาบันเครือข่าย