รางวัลชมเชย วีดีทัศน์ "โครงการกล้าทำดี"

รางวัลชมเชย วีดีทัศน์ "โครงการกล้าทำดี"