What are you looking for?
Font size Icon Icon
A
Icon
Contrast Icon
I
Icon
EA
Icon
T
Code of Ethics
 • Shall be responsible to the public fds พึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ร่วมดำเนินงานและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

 • พึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ร่วมดำเนินงานและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

 • พึงรักษา/ธำรงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงานของชาติให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการและชุมชนด้วยความเอื้ออาทร โดยจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่สังอย่างสม่ำเสมอ

 • พึงกำหนดเงื่อนไขกับคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม

 • พึงรักษาความลับของผู้ลงทุน ผู้ใช้บริการผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนอย่างจริงจังและไม่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อองค์กรหรือบุคคลโดยมิชอบ

 • พึงให้ข้อมูลขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณะอย่างเพียงพอเป็นจริงและถูกต้อง

 • พึงให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ราคาที่เป็นธรรมและสร้างความประทับใจ

 • ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 • พึงยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

 • พึงเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

 • พึงการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่ประเทศชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

 • พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ พากเพียร อดทน และรับผิดชอบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

Border