What are you looking for?
Font size Icon Icon
A
Icon
Contrast Icon
I
Icon
EA
Icon
T
การประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

Total readings 96 Time(s)

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 พร้อมด้วย นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4) นายวิเชียร ทองด้วง อสจ.ระยอง และผู้บริหาร กนอ. ณ ห้องประชุม 401 สทร. โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการเยียวยากลุ่มชาวประมงเรือเล็กพื้นบ้านเพิ่มเติม
สรุปจำนวนการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มประมงเรือเล็กชาวบ้านแล้ว 790 ราย มูลค่า 79 ล้านบาท รอจ่ายอีก 149 ราย มูลค่า 14.9 ล้านบาท รวมเป็น 939 ราย มูลค่ารวม 93.9 ล้านบาท และได้มอบเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมรัศมี 5 กม. จำนวน 10 ชุมชน และ 2 หมู่บ้าน จำนวน 13 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน 30.9 ล้านบาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 สทร.

Related Photo

Related News

Icon
17
07.2024
โครงการ Happy Body ประจำปี 2567

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) จัดโครงการ Happy Body ประจำปี 2567 เพื่อตอบโจทย์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco World class

Icon
2
0
Icon
16
07.2024
อบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน

กนอ. จัดอบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน ให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศ อก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ในโครงการบริหารจัดการกากของเสียในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้สถาบัน กนอ. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

Icon
10
0
Icon
16
07.2024
งานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

Icon
6
0
Icon
15
07.2024
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
9
0
Border