What are you looking for?
Font size Icon Icon
A
Icon
Contrast Icon
I
Icon
EA
Icon
T
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Circular ระหว่าง กนอ. และ สกพอ.

Total readings 26 Time(s)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 กนอ. สนญ. กนอ. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Circular โดยพิธีลงนามฯ ดังกล่าว มีคณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง ของ กนอ. เข้าร่วมด้วย ประกอบด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา กรรมการ กนอ. นายเสกสกล อัตถาวงศ์ กรรมการ กนอ. นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการ กนอ. นายชยุต ฐิติทรงภพ อนุกรรมการด้านความยั่งยืน นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 นางนิภา รุกขมธุร์ รผก.ยศ. นางสาวนลินี กาญจนามัย รผก.บร. นางบุปผา กวินวศิน รผก.พย. นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผช.ผวก.ปก.1 นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผช.ผวก.ปก.2 นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผช.ผวก.บร. นายอนุชิต สวัสดิ์ ผช.ผวก.พย พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทผู้ร่วมลงนาม ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ
ในการนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ กนอ. และ สกพอ. ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Circular ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการนำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้กับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม Circular แห่งแรก
กนอ. โดย รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. กล่าวเจตนารมณ์ “ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ กนอ. และ สกพอ. ร่วมกันสนับสนุนโครงการนิคมฯ Circular โดยใช้ศักยภาพด้านการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ”
สกพอ. โดย ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวเจตนารมณ์ “ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมงานกัน ในการผลักดันการลงทุนในพื้นที่ eec ซึ่งเป็นพื้นที่ศักยภาพ นักลงทุนให้ความสนใจ และการลงนามในบันทึกความเข้าใจ จะทำให้ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว”
ทั้งนี้ กนอ. โดยสายงานยุทธศาสตร์ และ สกพอ. จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเป็นลำดับถัดไป

Related Photo

Related News

Icon
17
07.2024
โครงการ Happy Body ประจำปี 2567

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) จัดโครงการ Happy Body ประจำปี 2567 เพื่อตอบโจทย์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco World class

Icon
2
0
Icon
16
07.2024
อบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน

กนอ. จัดอบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน ให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศ อก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ในโครงการบริหารจัดการกากของเสียในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้สถาบัน กนอ. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

Icon
10
0
Icon
16
07.2024
งานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

Icon
6
0
Icon
15
07.2024
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
9
0
Border