คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Circular ระหว่าง กนอ. และ สกพอ.

ยอดการเปิดอ่าน 12 ครั้ง

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 กนอ. สนญ. กนอ. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Circular โดยพิธีลงนามฯ ดังกล่าว มีคณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง ของ กนอ. เข้าร่วมด้วย ประกอบด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา กรรมการ กนอ. นายเสกสกล อัตถาวงศ์ กรรมการ กนอ. นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการ กนอ. นายชยุต ฐิติทรงภพ อนุกรรมการด้านความยั่งยืน นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 นางนิภา รุกขมธุร์ รผก.ยศ. นางสาวนลินี กาญจนามัย รผก.บร. นางบุปผา กวินวศิน รผก.พย. นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผช.ผวก.ปก.1 นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผช.ผวก.ปก.2 นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผช.ผวก.บร. นายอนุชิต สวัสดิ์ ผช.ผวก.พย พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทผู้ร่วมลงนาม ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ
ในการนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ กนอ. และ สกพอ. ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Circular ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการนำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้กับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม Circular แห่งแรก
กนอ. โดย รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. กล่าวเจตนารมณ์ “ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ กนอ. และ สกพอ. ร่วมกันสนับสนุนโครงการนิคมฯ Circular โดยใช้ศักยภาพด้านการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ”
สกพอ. โดย ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวเจตนารมณ์ “ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมงานกัน ในการผลักดันการลงทุนในพื้นที่ eec ซึ่งเป็นพื้นที่ศักยภาพ นักลงทุนให้ความสนใจ และการลงนามในบันทึกความเข้าใจ จะทำให้ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว”
ทั้งนี้ กนอ. โดยสายงานยุทธศาสตร์ และ สกพอ. จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเป็นลำดับถัดไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
14
06.2567
สัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

สายงานยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) และแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2568

Icon
8
0
Icon
14
06.2567
ประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

Icon
4
0
Icon
14
06.2567
อบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน กพม.ฝพม. จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) ภายใต้สถาบัน กนอ.

Icon
7
0
Icon
14
06.2567
สทร.รับคณะเยี่ยมชมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

สทร.รับคณะเยี่ยมชมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

Icon
7
0
Border