คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

1. การเปิดเผยข้อมูล
2. การป้องกันการทุจริต
 
Icon Icon
2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

Border