คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

คณะผู้บริหาร

การบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5G โดยมุ่งสู่เป้าหมาย
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
นายวีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ

022530561 ต่อ 2293

Profile
นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา

รองผู้ว่าการ (ประจำสำนักผู้ว่าการ)

022530561 ต่อ 4455

Profile
นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

022530561 ต่อ 4466

Profile
นางนิภา รุกขมธุร์

รักษาการ รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์)

022530561 ต่อ 3308

Profile
นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี

รักษาการ รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน)

022530561 ต่อ 4466

Profile
นายประทีป เอ่งฉ้วน

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

022530561 ต่อ 7001

Profile
นายธาดา สุนทรพันธุ์

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

022530561 ต่อ 4410

Profile
นายพรเทพ ภูริพัฒน์

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

022530561 ต่อ 2203

Profile
นางสาวนลินี กาญจนามัย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)

0-2253-0561

Profile
นางนิภา รุกขมธุร์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์)

0-2253-0561 ต่อ 3308

Profile
นางบุปผา กวินวศิน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน)

0-2253-0561 ต่อ 1115

Profile
นายธีรวุฒิ เจริญสุข

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

0-2253-0561 ต่อ 4416

Profile
นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

0-2253-0561 ต่อ 4468

Profile
นายคณพศ ขุนทอง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

022530561 ต่อ 1178

Profile
Pattern
Cut
นายวีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ

022530561 ต่อ 2293

Pattern
Cut
นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา

รองผู้ว่าการ (ประจำสำนักผู้ว่าการ)

022530561 ต่อ 4455

Pattern
Cut
นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

022530561 ต่อ 4466

Pattern
Cut
นางนิภา รุกขมธุร์

รักษาการ รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์)

022530561 ต่อ 3308

Pattern
Cut
นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี

รักษาการ รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน)

022530561 ต่อ 4466

Pattern
Cut
นายประทีป เอ่งฉ้วน

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

022530561 ต่อ 7001

Pattern
Cut
นายธาดา สุนทรพันธุ์

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

022530561 ต่อ 4410

Pattern
Cut
นายพรเทพ ภูริพัฒน์

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

022530561 ต่อ 2203

Pattern
Cut
นางสาวนลินี กาญจนามัย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)

0-2253-0561

Pattern
Cut
นางนิภา รุกขมธุร์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์)

0-2253-0561 ต่อ 3308

Pattern
Cut
นางบุปผา กวินวศิน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน)

0-2253-0561 ต่อ 1115

Pattern
Cut
นายธีรวุฒิ เจริญสุข

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

0-2253-0561 ต่อ 4416

Pattern
Cut
นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

0-2253-0561 ต่อ 4468

Pattern
Cut
นายคณพศ ขุนทอง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

022530561 ต่อ 1178

Border