คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

นิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา

Rubber City Industrail Estate

อัตราค่าเช่าขาย และขนาดแปลงที่ดิน

 • ราคาขายที่ดินโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)

  ในพื้นที่ระยะที่ 2/2 และระยะที่ 3 ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

พื้นที่

ราคาขาย
(บาท/ ไร่)

เลขแปลง

พื้นที่

ราคาแปลง
(บาท/)

ไร่

ตร.ม

เอเคอร์

 • General Zone B
  GIZ B
  Phase 2/2

2,900,000

 • p22-1
 • p22-2
 • p22-3
 • p22-4
 • p22-5
 • p22-6
 • p22-7
 • p22-8
 • 4.57
 • 4.46
 • 4.86
 • 4.82
 • 4.27
 • 4.28
 • 4.30
 • 4.33
 • 7,312
 • 7,136
 • 7,776
 • 7,712
 • 6,828
 • 6,848
 • 6,880
 • 6,928
 • 1.81
 • 1.76
 • 1.92
 • 1.91
 • 1.69
 • 1.69
 • 1.70
 • 1.71
 • 13.253,000
 • 12,934,000
 • 14,094,000
 • 13,978,000
 • 12,375,750
 • 12,412,000
 • 12,470,000
 • 12,557,000
 • Permium Zone A
  PIZ A
  Phase 2/2

3,500,000

 • p22-9
 • p22-10
 • p22-11
 • p22-12
 • p22-13
 • p22-14
 • p22-15
 • p22-16
 • p22-17
 • p22-18
 • p22-19
 • p22-20
 • 4.86
 • 5.61
 • 4.46
 • 3.79
 • 5.00
 • 5.00
 • 2.41
 • 4.61
 • 6.16
 • 5.27
 • 10.29
 • 6.69
 • 7,776
 • 8,976
 • 7,136
 • 6,064
 • 8,000
 • 8,000
 • 3,856
 • 7,376
 • 9,856
 • 8,432
 • 16,464
 • 10,704
 • 1.92
 • 2.22
 • 1.76
 • 1.50
 • 1.98
 • 1.98
 • 0.95
 • 1.82
 • 2.44
 • 2.08
 • 4.07
 • 2.65
 • 17,010,000
 • 19,635,000
 • 15,610,000
 • 13,265,000
 • 17,500,000
 • 17,500,000
 • 8,435,000
 • 16,135,000
 • 21,560,000
 • 18,445,000
 • 36,015,000
 • 23,415,000
 • Downstream
  Rubber Zone
  DIZ-1
  Phase 3

3,200,000

 • G3-1
 • G3-2
 • G3-3
 • G3-4
 • G3-5
 • G3-6
 • G3-7
 • G3-8
 • G3-9
 • G3-10
 • G3-11
 • G3-12
 • G3-13
 • G3-14
 • G3-15
 • G3-16
 • G3-17
 • G3-18
 • G3-19
 • G3-20
 • G3-21
 • 9.88
 • 8.44
 • 11.20
 • 9.76
 • 12.46
 • 10.36
 • 9.76
 • 8.91
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.42
 • 6.49
 • 6.52
 • 4.86
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.42
 • 6.49
 • 6.32
 • 15,808
 • 13,504
 • 17,920
 • 15,616
 • 19,936
 • 16,576
 • 15,616
 • 14.256
 • 9,504
 • 9,536
 • 9,504
 • 10,272
 • 10,384
 • 10,432
 • 7,776
 • 9,504
 • 9,536
 • 9,504
 • 10,272
 • 10,384
 • 10,112
 • 3.91
 • 3.34
 • 4.43
 • 3.86
 • 4.93
 • 4.10
 • 3.86
 • 3.52
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.54
 • 2.57
 • 2.58
 • 1.92
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.54
 • 2.57
 • 2.50
 • 31,616,000
 • 27,008,000
 • 35,840,000
 • 31,232,000
 • 39,872,000
 • 33,152,000
 • 31,232,000
 • 28,512,000
 • 19,008,000
 • 19,072,000
 • 19,008,000
 • 20,544,000
 • 20,768,000
 • 20,864,000
 • 15,552,000
 • 19,008,000
 • 19,072,000
 • 19,008,000
 • 20,544,000
 • 20,768,000
 • 20,224,000
 • Downstream
  Rubber Zone
  DIZ-2
  Phase 3

2,950,000

 • G3-22
 • G3-23
 • G3-24
 • G3-25
 • G3-26
 • G3-27
 • G3-28
 • G3-29
 • G3-30
 • 8.31
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.42
 • 6.49
 • 6.52
 • 11.91
 • 5.94
 • 13,296
 • 9,504
 • 9,536
 • 9,504
 • 10,272
 • 10,384
 • 10,432
 • 19,056
 • 9,504
 • 3.29
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.54
 • 2.57
 • 2.58
 • 4.71
 • 2.35
 • 24,514,500
 • 17,523,000
 • 17,582,000
 • 17,523,000
 • 18,939,000
 • 19,145,500
 • 19,234,000
 • 35,134,500
 • 17,523,000

พื้นที่

ราคาขาย
(บาท/ ไร่)

เลขแปลง

พื้นที่

ราคาแปลง
(บาท/)

ไร่

ตร.ม

เอเคอร์

 • Downstream
  Rubber Zone
  DIZ-2
  Phase 3

2,950,000

 • G3-31
 • G3-32
 • G3-33
 • G3-34
 • G3-35
 • G3-36
 • G3-37
 • G3-38
 • G3-39
 • G3-40
 • G3-41
 • G3-42
 • G3-43
 • G3-44
 • G3-45
 • G3-46
 • G3-47
 • G3-48
 • G3-49
 • G3-50
 • G3-51
 • G3-52
 • G3-53
 • G3-54
 • G3-55
 • 5.96
 • 5.94
 • 5.42
 • 6.49
 • 6.32
 • 9.90
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.42
 • 6.49
 • 6.52
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.42
 • 6.49
 • 6.32
 • 8.94
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.12
 • 6.20
 • 6.20
 • 9,536
 • 9,504
 • 10,272
 • 10,384
 • 10,112
 • 15,840
 • 9,504
 • 9,536
 • 9,504
 • 10,272
 • 10,384
 • 10,432
 • 9,504
 • 9,536
 • 9,504
 • 10,272
 • 10,384
 • 10,112
 • 14,304
 • 9,504
 • 9,536
 • 9,504
 • 9,792
 • 9,920
 • 9,920
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.54
 • 2.57
 • 2.50
 • 3.91
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.54
 • 2.57
 • 2.58
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.54
 • 2.57
 • 2.50
 • 3.53
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.42
 • 2.45
 • 2.45
 • 17,582,000
 • 17,523,000
 • 18,939,000
 • 19,145,500
 • 18,644,000
 • 29,205,000
 • 17,523,000
 • 17,582,000
 • 17,523,000
 • 18,939,000
 • 19,145,500
 • 19,234,000
 • 17,523,000
 • 17,582,000
 • 17,523,000
 • 18,939,000
 • 19,145,500
 • 18,644,000
 • 26,373,000
 • 17,523,000
 • 17,582,000
 • 17,523,000
 • 18,054,000
 • 18,290,000
 • 18,290,000
 • Midstream
  Rubber Zone
  MIZ
  Phase 3

2,700,000

 • g3-56
 • g3-57
 • g3-58
 • g3-59
 • g3-60
 • g3-61
 • g3-62
 • g3-63
 • g3-64
 • g3-65
 • g3-66
 • g3-67
 • g3-68
 • g3-69
 • g3-70
 • g3-71
 • g3-72
 • g3-73
 • g3-74
 • g3-75
 • g3-76
 • g3-77
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.11
 • 6.20
 • 5.34
 • 5.54
 • 5.54
 • 5.27
 • 4.88
 • 5.54
 • 5.54
 • 5.27
 • 4.88
 • 5.55
 • 3.61
 • 3.47
 • 9.73
 • 3.61
 • 3.47
 • 9.71
 • 9.30
 • 9.504
 • 9,536
 • 9,504
 • 9,776
 • 9.920
 • 8.544
 • 8,864
 • 8.864
 • 8,432
 • 7,808
 • 8,864
 • 8,864
 • 8,432
 • 7,808
 • 8.880
 • 5,776
 • 5,552
 • 15,568
 • 5,776
 • 5,552
 • 15,536
 • 14,880
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.42
 • 2.45
 • 2.11
 • 2.19
 • 2.19
 • 2.08
 • 1.93
 • 2.19
 • 2.19
 • 2.08
 • 1.93
 • 2.19
 • 1.43
 • 1.37
 • 3.85
 • 1.43
 • 1.37
 • 3.84
 • 3.68
 • 16,038,000
 • 16,092,000
 • 16,038,000
 • 16,497,000
 • 16,740,000
 • 14,418,000
 • 14,958,000
 • 14,958,000
 • 14,229,000
 • 13,176,000
 • 14,958,000
 • 14,958,000
 • 14,229,000
 • 13,176,000
 • 14,985,000
 • 9,747,000
 • 9,369,000
 • 26,271,000
 • 9,747,000
 • 9,369,000
 • 26,217,000
 • 25,110,000
 • Commercial Zone
  CMZ
  Phase 2/2

3,500,000

 • C22-1
 • C22-2
 • C22-3
 • C22-4
 • C22-5
 • C22-6
 • 4.81
 • 4.99
 • 4.86
 • 4.31
 • 4.45
 • 5.96
 • 7,696
 • 7,984
 • 7,776
 • 6,896
 • 7,120
 • 9,536
 • 1.90
 • 1.97
 • 1.92
 • 1.70
 • 1.76
 • 2.36
 • 16,835,000
 • 17,465,000
 • 17,010,000
 • 15,085,000
 • 15,575,000
 • 20,860,000
 • อัตราค่าเช่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)

  ในพื้นที่ระยะที่ 2/2 และระยะที่ 3 ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

พื้นที่

ราคาขาย
(บาท/ ไร่)

เลขแปลง

พื้นที่

ราคาแปลง
(บาท/)

ไร่

ตร.ม

เอเคอร์

 • General Zone B
  GIZ B
  Phase 2/2

182,000

 • P22-1
 • P22-2
 • P22-3
 • P22-4
 • P22-5
 • P22-6
 • P22-7
 • P22-8
 • 4.57
 • 4.46
 • 4.86
 • 4.82
 • 4.27
 • 4.28
 • 4.30
 • 4.33
 • 7,312
 • 7,136
 • 7,776
 • 7,712
 • 6,828
 • 6,848
 • 6,880
 • 6,928
 • 1.81
 • 1.76
 • 1.92
 • 1.91
 • 1.69
 • 1.69
 • 1.70
 • 1.71
 • 831,740
 • 811,720
 • 884.520
 • 877,240
 • 776,685
 • 778,960
 • 782,600
 • 788,060
 • Permium Zone A
  PIZ A
  Phase 2/2

320,000

 • P22-9
 • P22-10
 • P22-11
 • P22-12
 • P22-13
 • P22-14
 • P22-15
 • P22-16
 • P22-17
 • P22-18
 • P22-19
 • P22-20
 • 4.86
 • 5.61
 • 4.46
 • 3.79
 • 5.00
 • 5.00
 • 2.41
 • 4.61
 • 6.16
 • 5.27
 • 10.29
 • 6.69
 • 7,776
 • 8,976
 • 7,136
 • 6,064
 • 8,000
 • 8,000
 • 3,856
 • 7,376
 • 9,856
 • 8,432
 • 16,464
 • 10,704
 • 1.92
 • 2.22
 • 1.76
 • 1.50
 • 1.98
 • 1.98
 • 0.95
 • 1.82
 • 2.44
 • 2.08
 • 4.07
 • 2.65
 • 1,069,200
 • 1,234,200
 • 981,200
 • 833,800
 • 1,100,000
 • 1,100,000
 • 530,200
 • 1,014,200
 • 1,355,200.00
 • 1,159,400
 • 2,263,800
 • 1,471,800
 • Downstream
  Rubber Zone
  DIZ-1
  Phase 3

201,000

 • G3-1
 • G3-2
 • G3-3
 • G3-4
 • G3-5
 • G3-6
 • G3-7
 • G3-8
 • G3-9
 • G3-10
 • G3-11
 • G3-12
 • G3-13
 • G3-14
 • G3-15
 • G3-16
 • G3-17
 • G3-18
 • G3-19
 • G3-20
 • G3-21
 • 9.88
 • 8.44
 • 11.20
 • 9.76
 • 12.46
 • 10.36
 • 9.76
 • 8.91
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.42
 • 6.49
 • 6.52
 • 4.86
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.42
 • 6.49
 • 6.32
 • 15,808
 • 13,504
 • 17,920
 • 15,616
 • 19,936
 • 16,576
 • 15,616
 • 14,256
 • 9,504
 • 9,536
 • 9,504
 • 10,272
 • 10,384
 • 10,432
 • 7,776
 • 9,504
 • 9,536
 • 9,504
 • 10,272
 • 10,384
 • 10,112
 • 3.91
 • 3.34
 • 4.43
 • 3.86
 • 4.93
 • 4.10
 • 3.86
 • 3.52
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.54
 • 2.57
 • 2.58
 • 1.92
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.54
 • 2.57
 • 2.50
 • 1,985,880
 • 1,696,440
 • 2,251,200
 • 1,961,760
 • 2,504,460
 • 2,082,360
 • 1,961,760
 • 1,790,910
 • 1,193,940
 • 1,197,960
 • 1,193,940
 • 1,290,420
 • 1,304,490
 • 1,310,520
 • 976,860
 • 1,193,940
 • 1,197,960
 • 1,193,940
 • 1,290,420
 • 1,304,490
 • 1,270,320
 • Downstream
  Rubber Zone
  DIZ-2
  Phase 3

185,000

 • G3-22
 • G3-23
 • G3-24
 • G3-25
 • G3-26
 • G3-27
 • G3-28
 • G3-29
 • G3-30
 • 8.31
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.42
 • 6.49
 • 6.52
 • 11.91
 • 5.94
 • 13,296
 • 9,504
 • 9,536
 • 9,504
 • 10,272
 • 10,384
 • 10,432
 • 19,056
 • 9,504
 • 3.29
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.54
 • 2.57
 • 2.58
 • 4.71
 • 2.35
 • 1,537,350
 • 1,098,900
 • 1,102,600
 • 1,098,900
 • 1,187,700
 • 1,200,650
 • 1,206,200
 • 2,203,350
 • 1,098,900

พื้นที่

ราคาขาย
(บาท/ ไร่)

เลขแปลง

พื้นที่

ราคาแปลง
(บาท/)

ไร่

ตร.ม

เอเคอร์

 • Downstream
  Rubber Zone
  DIZ-2
  Phase 3

185,000

 • G3-31
 • G3-32
 • G3-33
 • G3-34
 • G3-35
 • G3-36
 • G3-37
 • G3-38
 • G3-39
 • G3-40
 • G3-41
 • G3-42
 • G3-43
 • G3-44
 • G3-45
 • G3-46
 • G3-47
 • G3-48
 • G3-49
 • G3-50
 • G3-51
 • G3-52
 • G3-53
 • G3-54
 • G3-55
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.42
 • 6.49
 • 6.32
 • 9.90
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.42
 • 6.49
 • 6.52
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.42
 • 6.49
 • 6.32
 • 8.94
 • 5.94
 • 5.96
 • 6.12
 • 6.20
 • 6.20
 • 9,536
 • 9,504
 • 10,272
 • 10,384
 • 10,112
 • 15,840
 • 9,504
 • 9,536
 • 9,504
 • 10,272
 • 10,384
 • 10,432
 • 9,504
 • 9,536
 • 9,504
 • 10,272
 • 10,384
 • 10,112
 • 14,304
 • 9,504
 • 9,536
 • 9,504
 • 9,792
 • 9,920
 • 9,920
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.54
 • 2.57
 • 2.50
 • 3.91
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.54
 • 2.57
 • 2.58
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.54
 • 2.57
 • 2.50
 • 3.53
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.42
 • 2.45
 • 2.45
 • 1,102,600
 • 1,098,900
 • 1,187,700
 • 1,200,650
 • 1,169,200
 • 1,831,500
 • 1,098,900
 • 1,102,600
 • 1,098,900
 • 1,187,700
 • 1,200,650
 • 1,206,200
 • 1,098,900
 • 1,102,600
 • 1,098,900
 • 1,187,700
 • 1,200,650
 • 1,169,200
 • 1,653,900
 • 1,098,900
 • 1,102,600
 • 1,098,900
 • 1,132,200
 • 1,147,000
 • 1,147,000
 • Midstream
  Rubber Zone
  MIZ
  Phase 3

170,000

 • G3-56
 • G3-57
 • G3-58
 • G3-59
 • G3-60
 • G3-61
 • G3-62
 • G3-63
 • G3-64
 • G3-65
 • G3-66
 • G3-67
 • G3-68
 • G3-69
 • G3-70
 • G3-71
 • G3-72
 • G3-73
 • G3-74
 • G3-75
 • G3-76
 • G3-77
 • 5.94
 • 5.96
 • 5.94
 • 6.11
 • 6.20
 • 5.34
 • 5.54
 • 5.54
 • 5.27
 • 4.88
 • 5.54
 • 5.54
 • 5.27
 • 4.88
 • 5.55
 • 3.61
 • 3.47
 • 9.73
 • 3.61
 • 3.47
 • 9.71
 • 9.30
 • 9.504
 • 9,536
 • 9,504
 • 9,776
 • 9.920
 • 8,544
 • 8,864
 • 8,864
 • 8,432
 • 7,808
 • 8,864
 • 8,864
 • 8,432
 • 7,808
 • 8,880
 • 5,776
 • 5,552
 • 15,568
 • 5,776
 • 5,552
 • 15,536
 • 14,880
 • 2.35
 • 2.36
 • 2.35
 • 2.42
 • 2.45
 • 2.11
 • 2.19
 • 2.19
 • 2.08
 • 1.93
 • 2.19
 • 2.19
 • 2.08
 • 1.93
 • 2.19
 • 1.43
 • 1.37
 • 3.85
 • 1.43
 • 1.37
 • 3.84
 • 3.68
 • 1,009,800
 • 1,013,200
 • 1,009,800
 • 1,038,700
 • 1,054,000
 • 907,800
 • 941,800
 • 941,800
 • 895,900
 • 829,600
 • 941,800
 • 941,800
 • 895,900
 • 829,600
 • 943,500
 • 613,700
 • 589,900
 • 1,654,100
 • 613,700
 • 589,900
 • 1,650,700
 • 1,581,000
 • Commercial Zone
  CMZ
  Phase 2/2

220,000

 • C22-1
 • C22-2
 • C22-3
 • C22-4
 • C22-5
 • C22-6
 • 4.81
 • 4.99
 • 4.86
 • 4.31
 • 4.45
 • 5.96
 • 7,696
 • 7,984
 • 7,776
 • 6,896
 • 7,120
 • 9,536
 • 1.90
 • 1.97
 • 1.92
 • 1.70
 • 1.76
 • 2.36
 • 1,058,200
 • 1,097,800
 • 1,069,200
 • 948,200
 • 979,000
 • 1,311,200

อัตราค่าเช่าและขนาดโรงงานมาตรฐาน

Standard Factories for SMEs

Promotion ทำสัญญาเช่าโรงงานมาตรฐาน ระหว่าง เม.ย. 63 - ธ.ค. 63

นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (RUBBER CITY)
 • อัตราค่าเช่า :

  20 บาท/ ตร.ม/ เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี
 • พื้นที่ใช้สอย :

  500, 750 และ 1,000 ตร.ม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • พื้นโรงงาน คอนกรีตขัดหยาบ รับน้ำหนักได้ 3 ตันต่อตร.ม.
 • หลังคา เหล็กรีดลอน Metal Sheet พร้อมฉนวนกันความร้อน
 • ผนัง เหล็กรีดลอน Metal Sheet
 • หน้าต่าง อลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใส
 • ประตูโรงงาน เหล็กม้วน สูง 6 เมตร
 • พื้นโรงงาน คสล.ผิวขัดมันเรียบ
 • พื้นสำนักงาน กระเบื้องยาง
 • บันไดสำนักงาน กระเบื้องยาง
 • ฝ้าเพดานสำนักงาน ยิปซั่มบอร์ด โครง T-bar
 • สุขภัณฑ์ เซรามิค
 • ขนาดพื้นที่ 500, 750 ตร.ม. และ 1,000 ตร.ม.
File Icon Image

โบรชัวร์

ขนาดไฟล์ 1.6 Mb. จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง

ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
รูปภาพ
Border