คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
Types of Industrail Estate Zone

พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone)

    เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม การบริการหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการ ประกอบอุตสาหกรรมหรือ การบริการ

  • เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)

    เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชนการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจำเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรและค่า ธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ

Border