คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
17
05.2567
กนอ. เข้าร่วมบรรยายในงาน 2024 SEA Die Casting Congress เพื่อชักจูงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. มอบหมายให้ นางสาวนลินี กาญจนามัย รผก.บร. รก.รผก.สผ. เป็นผู้แทน กนอ. เข้าร่วมงาน 2024 SEA Die Casting Congress ซึ่งจัดโดย Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society (FICMES) เป็นการประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมรถยนต์ EV และ OEM supplier solution ต่างๆ

17
0
Icon
17
05.2567
ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. มอบหมายให้ นางปนัดดา เย็นตระกูล ผช.ผวก.ยศ เป็นผู้แทน กนอ. เข้าประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูล แก่คณะอนุกรรมาธิการ ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรมาผลิตสินค้าฮาลาลให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก โดยมีนางสาวกุลวลี นพอบรมดี เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ

10
0
Icon
17
05.2567
ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. มอบหมายให้ นางปนัดดา เย็นตระกูล ผช.ผวก.ยศ เป็นผู้แทน กนอ. เข้าประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูล แก่คณะอนุกรรมาธิการ ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรมาผลิตสินค้าฮาลาลให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก โดยมีนางสาวกุลวลี นพอบรมดี เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ

6
0
Icon
17
05.2567
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Circular ระหว่าง กนอ. และ สกพอ.

กนอ. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Circular โดยพิธีลงนามฯ ดังกล่าว มีคณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง ของ กนอ. เข้าร่วมด้วย ประกอบด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา กรรมการ กนอ. นายเสกสกล อัตถาวงศ์ กรรมการ กนอ. นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการ กนอ. นายชยุต ฐิติทรงภพ อนุกรรมการด้านความยั่งยืน นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 นางนิภา รุกขมธุร์ รผก.ยศ. นางสาวนลินี กาญจนามัย รผก.บร. นางบุปผา กวินวศิน รผก.พย. นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผช.ผวก.ปก.1 นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผช.ผวก.ปก.2 นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผช.ผวก.บร. นายอนุชิต สวัสดิ์ ผช.ผวก.พย พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทผู้ร่วมลงนาม ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ

7
0
Icon
16
05.2567
กนอ. จัดกิจกรรม “ISB Roadshow ครั้งที่ 1” ชู 3 กลยุทธ์ “ขยาย-ร่วม-เผยแพร่“

ชู 3 กลยุทธ์ “ขยาย-ร่วม-เผยแพร่” เล็งยกระดับแผนเผชิญเหตุ แผนอพยพ แผนช่วยเหลือให้เข้มงวด รัดกุม ครอบคลุมทุกฝ่าย!

27
0
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
25
04.2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เรื่อง โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด-MIT ประจำปี ๒๕๖๗
17
05.2567
มาใหม่
Icon
1.1ประกาศเผยแพร่แผน -MIT สมบูรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 392 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการถ่ายโอนจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (DMS) ประจำปีงบประมาณ 2567
15
05.2567
มาใหม่
Icon
2.1 ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 229 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่องโครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2567
13
05.2567
Icon
ประกาศแผนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 424 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุง e-PP รวมถึง Open Data และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อยกระดับ TSC ประจำปี งบประมาณ 2567
29
04.2567
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุง e-PP รวมถึง Open Data และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อยกระดับ TSC ประจำปี งบประมาณ 2567
29
04.2567
Icon
3. ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 29 เม.ย. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 449 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานจ้างสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร Rebrand กนอ. ประจำปี 2567
26
04.2567
Icon
1.1 ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 219 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการถ่ายโอนจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (DMS) ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20
05.2567
มาใหม่
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 222 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 365 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศ กนอ. ที่ 65-2567 ลว 20 พ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 380 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาการจ้างบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของ กนอ. ประจำปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20
05.2567
มาใหม่
Icon
ราคากลาง สื่อออนไลน์ เซ็นต์ 2 คน.pdf
ขนาดไฟล์ 249 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR สื่อออนไลน์ เซ้ตน์ 2 คน.pdf
ขนาดไฟล์ 9 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
7. เอกสารประกาศ กสอ..pdf
ขนาดไฟล์ 435 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
7. ประกาศ กสอ..pdf
ขนาดไฟล์ 733 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิต และเผยแพร่กิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16
05.2567
มาใหม่
Icon
04 เอกสารประกวดราคา ผลิตสกู๊ป 67.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
05 เอกสารประกาศเชิญชวน ผลิตสกู๊ป 67.pdf
ขนาดไฟล์ 374 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 255 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 tor.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”โครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป”
14
05.2567
Icon
5.เอกสารแนบ.pdf
ขนาดไฟล์ 568 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 382 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
3.TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 11 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.เอกสารประกาศเชิญชวนที่ปรึกษา.pdf
ขนาดไฟล์ 356 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1.ประกาศเชิญชวนทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 383 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร Rebrand การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08
05.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 149 KB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 381 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 382 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้และแสดงข้อมูลเรืออย่างมีประสิทธิภาพ (PMIS Upgrade) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03
05.2567
Icon
ราคากลาง pmis.pdf
ขนาดไฟล์ 91 KB ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR PMIS Upgrade.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 452 KB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศ กนอ. ที่ 58-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 392 KB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567 ) สนข.สด.
20
05.2567
มาใหม่
Icon
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค 67 - มี.ค. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 235 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ยั่งยืน
21
05.2567
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 348 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด และอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (มักกะสัน) ประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก
17
05.2567
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินสมรรถนะผู้บริหารและพนักงานระดับ 9 และพนักงานระดับ 8 โดยวิธีคัดเลือก
16
05.2567
มาใหม่
Icon
08 ประกาศผู้ชนะ ประเมิน 8-9.pdf
ขนาดไฟล์ 347 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27
04.2567
Icon
ประกาศยกเลิก ลวท.27 เม.ย. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 217 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบไฟส่องสว่างหน้าเวที ห้องประชุมสมเจตน์ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03
04.2567
Icon
ประกาศ กนอ. ลวท.3 เม.ย.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 279 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS System) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) ระยะเวลา 1 ปี
17
05.2567
มาใหม่
Icon
3.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 155 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้ับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) สำนักงานนิคมอุตาหกรรมพิจิตร
16
05.2567
มาใหม่
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลไปยังระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14
05.2567
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่องจากผู้เช่ารายเดิม ระยะเวลา ๙ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08
05.2567
Icon
4.2. ประกาศผู้ชนะ printer.pdf
ขนาดไฟล์ 261 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๙ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08
05.2567
Icon
4.1. ประกาศผู้ชนะ NB.pdf
ขนาดไฟล์ 250 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2567) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
03
05.2567
Icon
EPSON103.PDF
ขนาดไฟล์ 158 KB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
06
06.2566
Icon
จัดซื้อประจำเดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 82 KB ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน เมษายน 2566
08
05.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2566
03
04.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
06
03.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2566
03
02.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2565
05
01.2566
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุง e-PP รวมถึง Open Data และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อยกระดับ TSC ประจำปีงบประมาณ 2567
15
05.2567
มาใหม่
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 616 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ปีงบประมาณ 2566 – 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2568 โดยวิธีคัดเลือก
13
03.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 946 KB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับโรงงานเครือข่ายสนับสนุนการลดก๊าซเรือน กระจกของ กนอ. (Carbon Camp) ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
20
02.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 344 KB ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
02.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 503 KB ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าใช้บริการระบบเฝ้าระวัง ควบคุม การจัดการความปลอดภัยอัจฉริยะ บริเวณพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลา ๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06
02.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 322 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร การขยายตัวทางธุรกิจ และ Future Core Competency ของ กนอ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29
01.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) จ้างบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของ กนอ. ประจำปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09
05.2567
มาใหม่
Icon
5. ร่างเอกสารประกาศ กสอ..pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4. ร่างประกาศ กสอ..pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง สื่อออนไลน์ เซ็นต์ 2 คน.pdf
ขนาดไฟล์ 249 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR สื่อออนไลน์ เซ้ตน์ 2 คน.pdf
ขนาดไฟล์ 9 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานรางระบายน้ำ งานป้องกันดินถล่ม และงานซ่อมแซมถนนหลังอาคารระบบประปา นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สนข.สด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
04.2567
Icon
ปร.6.pdf
ขนาดไฟล์ 155 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 230 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ปร.4.pdf
ขนาดไฟล์ 231 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
5.ร่าง เอกสารประกวดราคา สนข..pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ร่างประกาศ สนข..pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
BOQ.pdf
ขนาดไฟล์ 111 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
งานรางระบายน้ำ สะเดา (สมบูรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 72 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง (แบบ บก.๐๑) new.pdf
ขนาดไฟล์ 96 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR สนข..pdf
ขนาดไฟล์ 9 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบบน้ำดิบและระบบน้ำประปาสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04
04.2567
Icon
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 103 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 221 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ปร4.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
แบบ บก.01.pdf
ขนาดไฟล์ 967 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
แบบท่อน้ำดิบ.pdf
ขนาดไฟล์ 8 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR ก่อสร้างวางท่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาโครงการเช่าใช้บริการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (Online Monitoring Pollution System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
03.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 857 KB ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR_โครงการเช่า PollutionSys_2567_sign.pdf
ขนาดไฟล์ 13 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 255 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 336 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14
02.2567
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 180 KB ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 267 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 354 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาเช่าบริการระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังจากระยะไกล ระยะที่ 2 ระยะเวลา 60 เดือน ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
01.2567
Icon
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 373 KB ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 496 KB ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่าง ประกาศ กนอ..pdf
ขนาดไฟล์ 268 KB ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566
23
04.2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

คลังความรู้ออนไลน์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)