คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
Philosophy, Vision and Mission

ปรัชญา กนอ.

ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ลูกค้า และองค์กร

มุ่งสู่ความสำเร็จที่เป็นเลิศ มีความเป็นมืออาชีพ บริการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมมีความแบ่งปันเกื้อกูล และเอื้ออาทรในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชน สังคมและ สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

“ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจร ระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” โดยวิสัยทัศน์ของ กนอ. มีสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในอนาคตประกอบด้วย 2 ประการ ได้แก่

  • เป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม

   โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการให้บริการสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบวงจรตามความจำเป็นและ ความต้องการของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน ของผู้ประกอบการ อันส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในภาพรวมในระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้น การเป็นผู้นำใน 3 ลำดับแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน

  • การพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment)

   ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ความต้องการของผู้ประกอบการภายในนิคม อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันของผู้ประกอบการ อันส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของประเทศในภาพรวมในระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำใน 3 ลำดับแรกในกลุ่มประเทศ อาเซียน

Gantry Crane:

เพิ่มมูลค่าการลงทุนระดับประเทศ และผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

Social :

ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย

Environment :

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

กนอ. กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสนองตอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน การดำเนินงานของ กนอ.ดังนี้

สร้างนวัตกรรมพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ครบวงจรอย่างยั่งยืน

โดยเป็นผู้นำการพัฒนาและการให้บริการสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง ต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ครบวงจรพร้อมเชื่อมโยง ASEAN เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบการ

ยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขัน
แก่นักลงทุน

พัฒนารูปแบบ และคุณภาพการให้บริการเพื่อเอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้

เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและ
สิ่งแวดล้อมบนหลักธรรมาภิบาล

สร้างความเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส

วัฒนธรรมองค์กร
SMART ECO

พลังขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

4 เป้าประสงค์

สู่ความสำเร็จแห่งอนาคต

 • ให้บริการ ผู้ประกอบการ/นักลงทุนภาคอุตสาหกรรม/SMEs/ Startups ชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมฯ ด้วย เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ระบบดีจิทัล

 • มุ่งสู่ การเป็น Smart Eco Industrial Estate ตามนโยบาย "Thailand 4.0/ Industry 4.0"สู่การเป็นประเทศมั่นคง/มั่งคั่ง/ยั่งยืน

 • พัฒนา นิคมฯ โดยใช้หลัก "นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0" มุ่งเน้นพื้นที่ EEC /SEZ และพื้นที่ตามนโยบาย ของรัฐบาล

 • พลิกโฉม บุกลากร/โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลก แห่งอนาคต

 

ความสามารถพิเศษ

“กนอ. มีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้ง พัฒนา บริหารนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

ระบบคุณค่า

นำพัฒนาการของประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมที่พร้อมด้วยคุณธรรม สู่สังคมอย่างมี (5E's)

Border