คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
Philosophy, Vision and Mission

ปรัชญา กนอ.

ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ลูกค้า และองค์กร

มุ่งสู่ความสำเร็จที่เป็นเลิศ มีความเป็นมืออาชีพ บริการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมมีความแบ่งปันเกื้อกูล และเอื้ออาทรในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชน สังคมและ สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

"นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน"

กนอ. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ "นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" โดยมุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมสู่สากล ด้วยการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล เช่น การดำเนินงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการตามมาตรฐาน SO 26000, การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001, การดำเนินงานและให้บริการตามมาตรฐานระบบคุณภาพ (กำกับดูแลการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการ) ISO 9001, การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001, การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน SO 27001, การบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐาน AA1000SES, การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐาน OECD และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2017 COSO 2013 และ ISO 31000 

โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลมาผลักดันให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ใน 4 มิติตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG) และการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Model ได้แก่ ด้านมิติเศรษฐกิจ (Economy) มิติสังคม (Social) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส

พันธกิจ

กนอ. กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสนองตอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน การดำเนินงานของ กนอ.ดังนี้

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ครบวงจรอย่างยั่งยืน

โดยเป็นผู้นำการพัฒนาและการให้บริการสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และดิจิทัลที่ครบวงจรด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

ยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขัน
แก่นักลงทุน

พัฒนารูปแบบ และคุณภาพการให้บริการเพื่อเอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้

เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและ
สิ่งแวดล้อมบนหลักธรรมาภิบาล

สร้างความเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส

วัฒนธรรมองค์กร (เผยแพร่ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567)

4 เป้าประสงค์

สู่ความสำเร็จแห่งอนาคต

  • ให้บริการ ผู้ประกอบการ/นักลงทุนภาคอุตสาหกรรม/SMEs/ Startups ชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมฯ ด้วย เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ระบบดีจิทัล

  • มุ่งสู่ การเป็น Smart Eco Industrial Estate ตามนโยบาย "Thailand 4.0/ Industry 4.0"สู่การเป็นประเทศมั่นคง/มั่งคั่ง/ยั่งยืน

  • พัฒนา นิคมฯ โดยใช้หลัก "นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0" มุ่งเน้นพื้นที่ EEC /SEZ และพื้นที่ตามนโยบาย ของรัฐบาล

  • พลิกโฉม บุกลากร/โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลก แห่งอนาคต

 

ความสามารถพิเศษ

“กนอ. มีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้ง พัฒนา บริหารนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

ระบบคุณค่าของ กนอ.

ดำเนินงานเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่ยั่งยืนบนหลักพื้นฐานของ 5E's

Border