คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

ภารกิจหลัก

Core Business
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และตราเป็นพระราชบัญญัติ กนอ. พ.ศ. 2522 ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ กนอ. ไว้ดังนี้


Icon
จัดหาที่ดินและพัฒนาเพื่อจัดตั้งเป็น นิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุน

ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบการร่วมทุนและร่วมดำเนินงานที่สามารถรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมายของประเทศ

Icon
จัดตั้งและพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม

เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ

Icon
จัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภค

และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม

Icon
ให้บริการอนุมัติ อนุญาต และกำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ

ในนิคมอุตสาหกรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

Icon
จัดให้มีและให้บริการสิทธิประโยชน์

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

Icon
ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนประสาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัยของนิคมฯให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน

Border