คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

ภารกิจหลัก

Core Business


Icon
จัดหาที่ดินและพัฒนาเพื่อจัดตั้งเป็น นิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุน

ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบการร่วมทุนและร่วมดำเนินงานที่สามารถรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมายของประเทศ

Icon
จัดตั้งและพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม/การดำเนินกิจการท่าเรือ

เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ

Icon
จัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภค

และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม

Icon
ให้บริการอนุมัติ อนุญาต และกำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ

ในนิคมอุตสาหกรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

Icon
จัดให้มีและให้บริการสิทธิประโยชน์

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

Icon
ร่วมดำเนินงานกับบุคคลอื่น

เพื่อดำเนินการในวัตถุประสงค์ของ กนอ. ทั้งในและต่างประเทศ

Icon
ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนประสาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัยของนิคมฯให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน

Icon
การจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

เพื่อประกอบกิจการในวัตถุประสงค์ของ กนอ.

Border