คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

นิคมอุตสาหกรรม
สงขลา

Songkhla Industrail Estate

อัตราค่าเช่าและขนาดแปลงที่ดิน

Zone 1
CMZ

Zone 2
CMZ

Zone 3
GIZ

Zone 4
GIZ

Zone 5
CMZ

Zone 6
CMZ

ราคาเช่า
(บาท/ ไร่/ ปี)

420,000

400,000

370,000

340,000

320,000

295,000

ผังและอัตราค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1) อ.สะเดา

อัตราค่าเชาที่ดินนี้ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยจะมีการปรับค่าเช่าที่ดินเพิ่มในปีต่อไปตามประกาศ กนอ. กำหนด

มาตรการส่งเสริม

โปรโมชั่นพิเศษ
โปรโมชั่นเช่าที่ดิน ถึง 30 เม.ย. 64
 • ฟรี ค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน
 • ส่วนลดค่าเช่าที่ดิน 25% ในปีที่ 4 ของค่าเช่าในปีนั้น
 • ฟรี ค่าบำรุงรักษาส่วนกลางเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการจาก กนอ.

มาตรการส่งเสริมการจองเช่าที่ดิน (Promotion จองเช่า)

แบ่งชำระค่าจองเช่าที่ดินทำสัญญาจองฯ

วันที่ กนอ. ออกประกาศกำหนด

31 ส.ค. 63

สิ้นสุดทำสัญญาจองฯ31 มี.ค. 64

จองเช่า ช่วงที่ 1 ภายใน 31 ส.ค. 63

ช่วงที่ 1 วันที่ กนอ. ออกประกาศ ถึง 31 ส.ค.63
งวดแรก 10,000 บาท(ต่อพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่)
ชำระค่าจองฯในวันทำสัญญาจอง

จองเช่า ช่วงที่ 2 (1 ก.ย. 63-31 มี.ค. 64)

ช่วงที่ 2 (1 ก.ย. 63- 31 มี.ค. 64)
งวดแรก 50% ของค่าจองเช่าที่ดินในกรณีปกติ
ชำระค่าจองฯในวันทำสัญญาจอง

หมายเหตุ

ค่าจองเช่าที่ดินในกรณีปกติ ผู้ทำสัญญาจองเช่าที่ดินจะต้องชำระค่าจองมัดจำ 5% ของอัตราค่าเช่ารายปี ตามประกาศ กนอ. ที่ 107/2559

ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้ 3 ครั้ง นานสูงสุด 12 เดือน นับตั้งแต่วันทำสัญญาจองฯ โดยไม่มีดอกเบี้ย!!

เงื่อนไข
 • ทำสัญญาเช่าที่ดินภายใน 1 ปี หลังจากวันทำสัญญาจองเช่าที่ดิน หรือตามที่ กนอ. แจ้ง
 • หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1 มาตรการส่งเสริมทั้งหมดเป็นนยุติ โดยไม่ได้รับค่าจองเช่าที่ดินคืน
 • หากปฏิบัติตามเงื่อนขการจองเช่าได้ครบ จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดินต่อไป

มาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดิน (Promotion)
วันที่ กนอ. ออกประกาศกำหนด ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ฟรีค่าเช่า 3 ปี แรก นับจากวันที่ทาสัญญาเช่าที่ดิน

 • ส่วนลดค่าเช่าที่ดิน 25% ในปีที่ 4 ของค่าเช่าในปีนั้น

 • ฟรีค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการจาก กนอ.

โดยผู้ที่มีสิทธิ์ตามมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดินข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

 • ทำสัญญาเช่าที่ดิน หรือ ยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการต่อ กนอ.ตั้งแต่วันที่ กนอ. ออกประกาศกำหนด - 30 เมษายน 2564

 • ทำสัญญาจองเช่าที่ดิน ดามมาตรการสงเสริมการจองเชาที่ดินตั้งแต่วันที่ กนอ. ออกประกาศกำหนด - 31 มีนาคม 2564 โดยจะต้องทำสัญญาเช่าที่ดินภายใน 1 ปี หลังจากวันที่ทำสัญญาจองเชาที่ดิน

 • ต้องแจ้งเริ่มประกอบกิจการภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ว้นที่ได้รับอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการจาก กนอ.

 • ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 20 ปี

 • หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1. และ 2. มาตรการส่งเสริมทั้งหมดเป็นอันยุติ

 • หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 3. ต้องชำระค่าเช่าที่ดิน ค่าบำงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดให้แก่ กนอ. โดยมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่ว้นทำสัญญาเช่าที่ดิกับ กนอ. และต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กนอ. กำหนด

 • ผู้เช่าต้องวางหลักประกันการเช่าเป็นเงินสด และหรือหนังสือค้ำประกันจำนวนมูลค่าสองเท่าของค่าเช่าที่ดินรายปีที่ได้ลงนามสัญญาเช่า

 • ห้ามให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าที่ดิน*บางสวนหรือทั้งหมดภายใน 4 ปี นับจากวันทำสัญญาเช่าที่ดิน หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการสงเสริมทั้งหมดเป็นอันยุติ

หมายเหตุ

*ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงกรณีการควบรวมกิจการ หรือ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินฯ ที่เป็นบุคคลธรรมดามีการจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคลขึ้นใหม่ภายหลังโดยได้แจ้งกับ กนอ. ไว้แล้ว และบุคคลผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินฯ ดังกล่าวถือหุ้นในนิดิบุคคลที่จัดตั้งใหม่ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจองเช่า/เช่าที่ดินอื่น ให้เป็นไปตามที่ กนอ. กำหนด

Border