คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

คณะผู้บริหาร

การบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5G โดยมุ่งสู่เป้าหมาย
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

ประธานกรรมการ

Profile
นายก้อง รุ่งสว่าง

อดีตกรรมการ รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ

Profile
พลโท กานต์ กลัมพสุต

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Profile
นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์

อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

Profile
นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย

Project Manager บริษัท เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Profile
พลตำรวจตรี เทียนชัย คามะปะโส

อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี

Profile
นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว

หัวหน้าสำนักกฎหมายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว

Profile
นายเดชา จาตุธนานันท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

Profile
นายวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์

รองศาสตราจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Profile
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์

รองอธิบดีกรมศุลกากร ผู้แทนกระทรวงการคลัง

Profile
นายวีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ กนอ.

Profile
Pattern
Cut
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

ประธานกรรมการ

Pattern
Cut
นายก้อง รุ่งสว่าง

อดีตกรรมการ รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ

Pattern
Cut
พลโท กานต์ กลัมพสุต

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Pattern
Cut
นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์

อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

Pattern
Cut
นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย

Project Manager บริษัท เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Pattern
Cut
พลตำรวจตรี เทียนชัย คามะปะโส

อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี

Pattern
Cut
นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว

หัวหน้าสำนักกฎหมายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว

Pattern
Cut
นายเดชา จาตุธนานันท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

Pattern
Cut
นายวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์

รองศาสตราจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Pattern
Cut
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์

รองอธิบดีกรมศุลกากร ผู้แทนกระทรวงการคลัง

Pattern
Cut
นายวีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ กนอ.

Border