คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

คณะผู้บริหาร

การบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5G โดยมุ่งสู่เป้าหมาย
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

ประธานกรรมการ

Profile
นายก้อง รุ่งสว่าง

กรรมการ

Profile
พลโท กานต์ กลัมพสุต

กรรมการ

Profile
นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์

กรรมการ

Profile
นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย

กรรมการ

Profile
พลตำรวจตรี เทียนชัย คามะปะโส

กรรมการ

Profile
นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว

กรรมการ

Profile
นายเดชา จาตุธนานันท์

กรรมการ

Profile
นายวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์

กรรมการ

Profile
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์

กรรมการ

Profile
นายวีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ/กรรมการโดยตำแหน่ง

Profile
Pattern
Cut
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

ประธานกรรมการ

Pattern
Cut
นายก้อง รุ่งสว่าง

กรรมการ

Pattern
Cut
พลโท กานต์ กลัมพสุต

กรรมการ

Pattern
Cut
นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์

กรรมการ

Pattern
Cut
นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย

กรรมการ

Pattern
Cut
พลตำรวจตรี เทียนชัย คามะปะโส

กรรมการ

Pattern
Cut
นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว

กรรมการ

Pattern
Cut
นายเดชา จาตุธนานันท์

กรรมการ

Pattern
Cut
นายวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์

กรรมการ

Pattern
Cut
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์

กรรมการ

Pattern
Cut
นายวีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการ/กรรมการโดยตำแหน่ง

Border