คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Rist Management

กนอ. มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่สำคัญ ดังนี้

Image 1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กนอ. ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยปรับเกณฑ์ประเมินด้านผลกระทบ (Impact) ให้สอดคล้องกับระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และปรับแบบฟอร์มความเสี่ยงสำหรับการวิเคราะห์ Root Cause รายงานการวิเคราะห์ การจัดทำแผน และการประเมินติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ/ ระบบการติดตาม/ การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Corporate Governance, Risk Management & Compliance : GRC)

3. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ได้ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงทั้งด้านผลกระทบ (Impact : I) และโอกาสเกิด (Likelihood : L) และได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้

  • ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

    การดำเนินการด้านการตลาดของโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดยใช้กลยุทธการจัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือโดยแต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดทำและพัฒนาแผนการตลาดโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) และกำหนดทีมปฏิบัติการด้านการตลาด (Marketing Team) พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง (Account Director) และมีผู้รับผิดชอบสนับสนุน ได้แก่ ทีม Marketing Communication ทีม Event และทีมพบปะ ติดตามลูกค้า เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) และกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการตลาดเชิงรุกนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ที่มีเป้าหมายชัดเจน และเหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ

  • ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

    มีการทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่นิคมฯมาบตาพุด และขุดเจาะน้ำบาดาลเพิ่มในพื้นที่นิคมฯภาคเหนือ เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำภาคอุตสาหกรรม ติดตามตรวจสอบการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรม โดยกำหนดมาตรการ แนวทาง วิธีการติดตามตรวจสอบการเคลื่อนย้ายกากของเสียในทุกนิคมอุตสาหกรรม

  • ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

    ให้ความสำคัญในการพิจารณาฐานะการเงินในปัจจุบัน และการป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) เตรียมความพร้อมรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยมีแผนงาน/ มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคำนึงถึงกฎ ระเบียบ/ นโยบายภาครัฐที่ไม่เอื้อต่อการลงทุน

4. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

ทบทวน และจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ฺBusiness Continuity Plan : BCP) และการอบรมชี้แจ้งแผน BCP  การฝิกซ้อมแผน BCP (Table Exercise) เสมือนจริง

Border