คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

ปีที่ก่อตั้ง: 2544

ผู้อำนวยการนิคมฯ: นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต

ผู้พัฒนานิคมฯ: บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด

โทรศัพท์: 038 689 123-5

โทรสาร: 038 689 092

เว็บไซต์: www.asiaindustrialestate.com

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 3,220 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,587 ไร่

- เขตพาณิชยกรรม 3.11  ไร่

- เขตพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 332 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 257 ไร่

 

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินดอนเมือง 190 กิโลเมตร

- ท่าเรือกรุงเทพ 165 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 150 กิโลเมตร

- ชลบุรี 110 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 55 กิโลเมตร

- พัทยา 45 กิโลเมตร

- ระยอง 25 กิโลเมตร

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 10,000,000 บาท/ไร่

รายละเอียดที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

เลขที่ 9 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21103

โทรศัพท์ 0 3868 9123-5

โทรสาร 0 3868 9092

E-mail: asiaindustrial_r@yahoo.com


สำนักงานขาย

เลขที่ 49 อาคารเอเซียเสริมกิจ ซอย พิพัฒม์ ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2231 5800, 0 2231 5900

โทรสาร 0 2231 5933

E-mail: asiaie2004@yahoo.com
Website : www.asiaindustrialestate.com

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- อัตราค่าบริการ 1,125 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

1. ระบบน้ำดิบ : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) อัตราค่าบริการ 12.8412 บาท/ลูกบาศก์เมตร

2. ระบบน้ำประปา : การประปาส่วนภูมิภาค อัตราค่าบริการ 21 บาท/ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า

- อัตราค่าบริการ ตามประกาศของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าโทรศัพท์

- อัตราค่าบริการ ตามประกาศของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ระบบน้ำดิบ : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

- ปริมาณที่ได้รับทั้งนิคมฯ 172,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- สามารถผลิตได้โดยเฉลี่ย 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ไร่

- ระบบน้ำประปา : การประปาส่วนภูมิภาค

- ปริมาณที่ได้รับทั้งนิคมฯ 3,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- สามารถผลิตได้โดยเฉลี่ย 7 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ไร่

ระบบถนน

- สายประธาน : 44 เมตร (R/W)ผิวจราจรกว้าง 19 เมตร 6 ช่องทางจราจร

- สายรองประธาน : 30 เมตร (R/W) ผิวจราจรกว้าง 14 เมตร 4 ช่องทางจราจร

- ถนนเข้าระบบสาธารณูปโภคกว้าง 6 เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ลักษณะ Gravity Flow โดยรวบรวมน้ำเสียเบื้องต้นไปบำบัดที่ส่วนกลาง

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นรูปตัวยู วางคู่ขนานตามแนวถนนทั้ง 2 ด้าน

- การระบายน้ำฝนเป็นการระบายน้ำโดย Gravity Flow

อื่นๆ

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทโกลล์ เอสพีพี 3 จำกัด

- มีโรงงานไฟฟ้า กำลังการผลิตขนาด 130 เมกกะวัตต์

- สามารถจ่ายไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ย 50 กิโลวัตต์/ไร่

ระบบโทรศัพท์

- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน
Border