คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มิถุนายน 2565

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฉบับนี้ประกาศออกโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกนอ.”

1. การใช้บังคับ

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ต่อไปนี้เรียกว่ากนอ.”) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กนอ. บุคคลภายนอกที่ กนอ. มีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการกับ กนอ. รวมทั้งบุคลากรของผู้ใช้บริการและ/หรือผู้รับการบริการของ กนอ. ทั้งในปัจจุบันและในอดีต (รวมถึงลูกจ้าง บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคล ผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้ติดต่อ ตัวแทน บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจใน การใช้บริการและ/หรือรับบริการกับ กนอ. ตลอดจนบุคคลธรรมดาที่มีฐานะอย่างเดียวกันของผู้ใช้บริการและ/หรือผู้รับการบริการ และหน่วยงานในเครือของผู้ใช้บริการและ/หรือผู้รับการบริการดังกล่าว) ผู้ใช้และ/หรือผู้รับการบริการของ กนอ. บุคคลผู้เข้าชมเว็บไซต์และผู้ใช้เว็บไซต์ของ กนอ. และบุคคลอื่นใดที่ กนอ. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ในประกาศฉบับนี้ให้เรียกบุคคลธรรมดาและผู้ใช้บริการและ/หรือผู้รับการบริการของ กนอ. รวมกันว่าผู้ใช้บริการ

2. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

กนอ. อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประกาศฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหรือนโยบายของ กนอ. เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูล ส่วนบุคคล หรือเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับมีการเปลี่ยนแปลง โดย กนอ. จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ กนอ. ขอให้ผู้ใช้บริการอ่านประกาศฉบับนี้โดยละเอียด และหมั่นตรวจสอบข้อมูลว่า กนอ. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างใดบ้างเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้

3. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายวิธีการที่ กนอ. ใช้ในการเก็บรวบรวม  ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงสิทธิและทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูล ตลอดจนวิธีการติดต่อ กนอ. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กนอ. เก็บรวบรวม

4.1 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลซึ่งระบุตัวบุคคล หรือสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลของผู้ใช้บริการได้ ตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ ทั้งนี้ หากสามารถรวมข้อมูลอื่นๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นใดเพื่อจัดทำข้อมูลประวัติบุคคล กนอ. ถือว่าข้อมูลอื่นใดเช่นว่านั้นและข้อมูลที่ได้นำมารวมกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล กนอ. อาจเก็บรวบรวม หรือได้มาซึ่งประเภทข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดย กนอ. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง

 รายละเอียดชื่อและชื่อ  อักษรย่อ 

ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ระบุชื่อเรียก ชื่อที่ใช้กล่าวเรียกหรือกล่าวถึงผู้ใช้บริการ เช่น คำนำหน้า ชื่อตัว/อักษรย่อจากชื่อตัว ชื่อกลาง/อักษรย่อจากชื่อกลาง นามสกุล นามสกุลของหญิง ก่อนสมรส นามแฝง หรือชื่อที่เคยใช้ รวมทั้งลายมือชื่อ เป็นต้น 

 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการลักษณะของบุคคล 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการลักษณะของบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง สถานภาพการสมรส สัญชาติประเทศที่เกิด ความเป็นพลเมืองและสถานภาพ ภาพถ่าย ทักษะในการใช้ภาษา เป็นต้น 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ 

รายละเอียดในการติดต่อของผู้ใช้บริการ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของบ้าน หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร อีเมล์ส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว โปรไฟล์หรือชื่อผู้ใช้งาน (Handle) ที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการติดต่องาน เป็นต้น 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน สถานภาพการจ้างงาน และประวัติการจ้างงานของผู้ใช้บริการ เช่น อาชีพ/ยศ หมายเลขทะเบียนนายจ้าง รหัสงาน สถานภาพใบอนุญาตทำงาน/ รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตทำงาน ข้อมูลการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและประวัติความเป็นมา หมายเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี ประวัติการจ้างงาน (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน การเข้างาน และผลประโยชน์ต่าง ) วันที่ว่าจ้าง
ให้ทำงาน การบอกเลิกจ้าง เป็นต้น 

ข้อมูลในการระบุตัวตนที่ทางราชการออกให้ 

หมายเลขหรือรหัสที่เจ้าหน้าที่รัฐออกให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบการ หมายเลขสำหรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว เป็นต้น 

ข้อมูลทางการเงิน 

ข้อมูลทางการเงิน สถานภาพและประวัติทางการเงินของผู้ใช้บริการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติ หมายเลขบัญชีที่ใช้กับสถาบันการเงิน ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน ประวัติสินเชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่เป็น รายได้/ เงินเดือน/ค่าธรรมเนียมการให้บริการ/เงินชดเชยอื่นๆ การหักเงินเดือนลูกจ้างตามข้อกำหนดของกฎหมาย การหักเงินเดือนลูกจ้างตามความสมัครใจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น ผลประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือ การให้เปล่า การให้เงินสนับสนุน ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน รายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายการแสดงเงินได้ และเอกสารต่าง ที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดผู้ใช้บริการ คุณสมบัติที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการ 

การแบ่งกลุ่มจากผู้ใช้บริการสมบัติของบุคคล เช่น เครื่องชี้วัดทางด้านการเงิน ลักษณะธุรกิจ ประมาณการรายได้ที่ระบุ จำนวนสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

รายละเอียดอื่นที่ผู้ใช้บริการ  ให้แก่ กนอ. 

เช่น เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการปรากฏอยู่และแนบท้ายสัญญาที่ทำกับ กนอ. หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อผู้ใช้บริการมีปฏิสัมพันธ์กับ กนอ. ซึ่งอาจรวมถึงลายมือชื่อ และจดหมายโต้ตอบระหว่างผู้ใช้บริการและ กนอ. ข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ทั้งที่เป็นความสัมพันธ์  ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือความสัมพันธ์ในปัจจุบันในการที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการของ กนอ. หรือการบริการให้แก่ผู้ใช้บริการในลักษณะอื่นใด เช่น โดยการกรอกแบบฟอร์มของ กนอ. หรือการดำเนินการตามวิธีอื่นใดที่ กนอ. กำหนด 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่มีความละเอียดอ่อน 

เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อ 5.3 

หากผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่ กนอ. อาจไม่สามารถดำเนินการ และ/หรือไม่สามารถให้การบริการแก่ผู้ใช้บริการตามคำขอใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้ง กนอ. อาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกประการที่ กนอ. มีต่อผู้ใช้บริการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ กนอ. ได้

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ กนอ. เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้บริการ สมาชิกคณะกรรมการบริษัท/กรรมการ/ผู้ถือหุ้น/ผู้แทนนิติบุคคล/ผู้จัดการใหญ่ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ำประกัน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ หรือผู้ใช้บริการอาจขอให้ กนอ. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้น (หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ กนอ. สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้ โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ

กนอ. จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถเฉพาะเมื่อผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น หรือในกรณีที่ กนอ. สามารถอ้างฐานทางกฎหมายประการอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม กนอ. จะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์และผู้อนุบาล ทั้งนี้ ในกรณีที่ กนอ. ทราบในภายหลังว่า กนอ. ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์และผู้อนุบาล โดยที่ กนอ. ไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว กนอ. จะลบข้อมูลดังกล่าวนั้นภายในระยะเวลาอันสมควรหรือจะเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่ กนอ. สามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกจากความยินยอมได้

คุกกี้

กนอ. อาจใช้และเก็บคุกกี้และระบบอื่นในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของ กนอ. และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการของ กนอ. โดยทั่วไป ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้นั้นจะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ หรืออีเมล์ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หาก กนอ. มีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมโยงกับคุกกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ กนอ. จะถือว่าคุกกี้ดังกล่าวและข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

กนอ. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการเองโดยตรง (เช่น จากการสัมภาษณ์ การส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ สำเนาเอกสารที่ได้รับจากพนักงานเดินเอกสาร อีเมล์ แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับส่งข้อความ หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์) หรือโดยอ้อมจากแหล่งอื่น ได้แก่ แหล่งข้อมูลสาธารณะ และ/หรือโดยผ่านหน่วยงานในเครือ ผู้ให้การบริการ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลภายนอก

5. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

5.1 ฐานทางกฎหมาย

กนอ. จะพิจารณากำหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ฐานทางกฎหมายที่ กนอ. ใช้เป็นหลัก ได้แก่

ฐานทางกฎหมาย 

รายละเอียด 

เพื่อปฏิบัติตามสัญญา 

เพื่อให้ กนอ. สามารถดำเนินการอันจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับผู้ใช้บริการ และ/หรือเพื่อให้การบริการแก่ผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ เช่น เพื่อชำระและรับชำระเงิน และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา เป็นต้น

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 

เพื่อให้ กนอ. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือการให้บริการต่างๆ กนอ. ตามกฎหมายหรือตามคำขอบริการได้ เช่น การขอหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการและรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของ กนอ. ตามกฎหมายหรือตามคำขอบริการ เป็นต้น 

เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์  โดยชอบด้วยกฎหมาย 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ กนอ. และของบุคคลอื่น เช่น การตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อป้องกันการทุจริตฉ้อฉล เป็นต้น 

เป็นการจำเป็นต่อชีวิต 

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ(Public Task) 

เพื่อให้ กนอ. สามารถใช้อำนาจรัฐและดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจ กนอ. ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมาย เช่น ภารกิจในด้านการบริหารพื้นที่ในการดูแลของ กนอ.
การดำเนินการอย่างใดๆให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ความยินยอมของผู้ใช้บริการ 

เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ กนอ. ต้องได้รับความยินยอม  

5.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

กนอ. อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งได้เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์กับ กนอ. และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก กนอ. ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบวิธีปฏิบัติของ กนอ. ในการใช้ข้อมูลและเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการเท่านั้น

วัตถุประสงค์ 

รายละเอียด 

การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจและการบริหารความสัมพันธ์ 

การติดต่อผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคำขอต่างๆ และหรือการขอบริการรวมทั้งการให้บริการใด ของ กนอ. การบริหารและจัดการความสัมพันธ์ การเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน การเก็บรักษาสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการกล่าวอ้างถึงผู้ใช้บริการ
การอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของ กนอ.การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การวางแผน การดำเนินการและการจัดการความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) กับผู้ใช้บริการการส่งจดหมายและเอกสารและติดตามการจัดส่งเอกสาร 

กระบวนการคัดเลือกและตรวจสอบ 

การตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ใช้บริการ การตรวจสอบข้อมูลหรือการตรวจสอบความเป็นมาในลักษณะอื่นใด หรือการระบุหาความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ และ/หรือการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ การคัดกรองโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือบัญชี Sanction ตามที่กฎหมายกำหนด และการประเมินคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ 

การเสนอการบริการและการให้บริการ 

การดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้และรับการบริการของ กนอ. การประเมินคำขอบริการ และ/หรือเอกสารในการขอบริการกับ กนอ. ของผู้ใช้บริการ หรือความเหมาะสมในการใช้การบริการของ กนอ. การอนุมัติ การพิจารณาเข้าลงนามในสัญญากับผู้ใช้บริการหรือกับผู้ใช้บริการ การทำธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เช่น การพิจารณาและการให้ความเห็นชอบในการเสนอการบริการหรือการบริการ การประเมินค่าสินทรัพย์หลักประกันโดยการเข้าเยี่ยมพื้นที่หรือการพิจารณาเอกสาร การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินทรัพย์ และการยึดทรัพย์)  การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ กนอ. ทำกับผู้ใช้บริการหรือกับผู้ใช้บริการ การดำเนินงานส่วนที่สำคัญต่อการให้บริการที่ผู้ใช้บริการร้องขอ การโอนกรรมสิทธิ์ และการปิดสัญญา 

การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน 

การชำระเงินหรือการทำธุรกรรมต่าง (เช่น การหักบัญชีเช็คล่วงหน้า การหักเงินออกจากบัญชีโดยอัตโนมัติ การชำระเงินต่าง ) การดำเนินการตามคำสั่ง การออกใบเสร็จและใบเรียกเก็บเงิน และการชำระราคา การเรียกเก็บเงิน การประมวลผลการเรียกเก็บเงินตามเช็ค

การติดตามหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้และการยึดทรัพย์ 

การออกหนังสือแจ้งเตือนและหนังสือเตือน การติดตามหนี้และกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาดและกระบวนการชำระคืนเงินต้น การเรียกเงินคืนและการดำเนินการต่าง กับบัญชีของผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับกรณีต่าง  

การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ 

การรักษาข้อมูลให้มีความถูกต้อง การตรวจสอบและการเก็บบันทึกรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจและการดำเนินการอย่างอื่นใดเพื่อประกอบธุรกิจ บริหารจัดการ และบำรุงรักษาธุรกิจของ กนอ. ตลอดจนเพื่อบริหารจัดการธุรกิจภายในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลภายใน นโยบาย และกระบวนการต่าง  

การโฆษณา และการแจ้งข่าวสาร การประกาศ และการแจ้งข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับการให้บริการ 

การแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้บริการทราบ การติดต่อสื่อสาร การประกาศ และการส่งข้อมูลรูปแบบอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ   ของ กนอ. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. หรือที่   กำกับดูแล กนอ. และบุคคลอื่นใดที่ กนอ. มีความสัมพันธ์ด้วย (เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อนี้ ให้เรียกรวมกันว่าข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ กนอ.”) การติดต่อหรือดำเนินการใด เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. ทั้งนี้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม เช่น ไปรษณีย์ อีเมล์ ข้อความทางโทรศัพท์ การโทรศัพท์

การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย 

การใช้สิทธิของ กนอ. หรือการยกข้อต่อสู้เมื่อมีข้อเรียกร้องตามกฎหมาย การเก็บรักษาบันทึกต่างๆ และการแก้ไขข้อร้องเรียนรวมทั้งข้อพิพาท การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนพิจารณาทางกฎหมาย หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่นอกประเทศไทย และ/หรือการให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อ กนอ. มีเหตุผลอันสมควรให้เชื่อว่า หน่วยงานนั้น      มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระทำเช่นนั้น และเมื่อ กนอ. จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนพิจารณาทางกฎหมาย หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ประมวลจริยธรรม และนโยบายภายใน กนอ.การดำเนินการต่าง เกี่ยวกับการกำกับดูแล การรายงานเกี่ยวกับสินเชื่อ การรายงานตามกฎหมายและการรายงานทางภาษีอากร 

การรักษาสิทธิประโยชน์ของ กนอ. 

การอ้างอิงและใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือการฟ้องร้องคดี การบริหารจัดการในเชิงรุกสำหรับความเสี่ยงภายในกลุ่มในด้านความเสี่ยงจากการให้บริการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ กระบวนการต่าง รวมทั้งภาพลักษณ์ ตลอดจนความเสี่ยงในการปฏิบัติการและความเสี่ยงทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อระบุหาความเสี่ยง จำกัด และติดตามตรวจสอบความเสี่ยง การรักษาความมั่นคงและบูรณภาพในการดำเนินการของ กนอ. การใช้สิทธิของ กนอ. หรือการรักษาสิทธิประโยชน์ของ กนอ. ในกรณีที่มีความจำเป็นและชอบด้วยกฎหมายที่จะกระทำดังนั้น ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบ การป้องกันการตอบข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล และการกำหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล การตรวจหาธุรกรรมที่เป็นการทุจริตฉ้อฉล ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย การบริหารจัดการและป้องกันมิให้สินทรัพย์และทรัพย์สินของ กนอ. ต้องสูญหาย การตรวจสอบภายในและการบันทึก การบริหารจัดการสินทรัพย์ ระบบงาน และการควบคุมทางธุรกิจอื่นใด การป้องกันหรือการระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ กนอ. การติดตามผลเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น การป้องกันและรายงานเมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุน 

การให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา (Helpdesk) การสร้างและรักษารหัส และโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้บริการ การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบต่าง ๆที่ กนอ. มีสิทธิเข้าถึง การลบบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว การใช้ระบบควบคุมทางธุรกิจเพื่อให้ กนอ. สามารถประกอบธุรกิจได้ การระบุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กนอ. การรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบของ กนอ.
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน การดำเนินการและการบำรุงรักษา 

การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ 

ตรวจสอบยืนยันตัวตนและการควบคุมการเข้าถึง รวมทั้งการบันทึกรายการ (Logs) ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้การติดตามตรวจสอบระบบ เครื่องมือและอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัย การป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการป้องกันการทุจริตฉ้อฉล

การทำธุรกรรมขององค์กร 

เมื่อมีการขาย โอน ควบคุม ปรับโครงสร้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน กนอ. ต้องเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายตามข้อกำหนดในการทำธุรกรรมดังกล่าว 

5.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

กนอ. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเฉพาะเมื่อ กนอ. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการเท่านั้น หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ หรือในกรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีที่ กนอ. ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ กนอ. จะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความละเอียดอ่อน 

วัตถุประสงค์ 

ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น 

โดยทั่วไปการบริการให้แก่ผู้ใช้บริการนั้น กนอ. จะไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ข้อมูลชีวภาพและ/หรือข้อมูลใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้น จากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ กนอ.อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ข้อมูลชีวภาพ และ/หรือข้อมูลใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้นจากผู้ใช้บริการโดยเป็นกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น 

เมื่อ กนอ. สแกนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำสัญญา/การสมัครช้บริการ หรือเพื่อตรวจสอบตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ กนอ. และ/หรือ 

กนอ. มีความจำเป็นต้องเก็บภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของ กนอ. เพื่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของ กนอ. เป็นต้น 

ในกรณีเช่นว่านี้ กนอ. จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาของผู้ใช้บริการตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้โดยอาศัยฐานทางกฎหมายที่เหมาะสม 

6. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กนอ. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5 ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ที่ผู้ใช้บริการมีกับ กนอ. ตลอดจนลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก กนอ.

ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอียด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. 

กนอ. อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. 

ผู้ให้บริการ และ/หรือ 

ผู้รับจ้างจาก กนอ. 

กนอ. อาจว่าจ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. ให้การบริการแทน กนอ. และสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ กนอ. ซึ่ง กนอ. อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในนาม กนอ. เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่าง รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

ที่ปรึกษาวิชาชีพ 

กนอ. อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ ที่ปรึกษาวิชาชีพด้านการตรวจสอบ กฎหมาย บัญชี และการบริการทางภาษีซึ่งให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการของ กนอ. และช่วย กนอ. ในการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย เริ่มและบริหารจัดการการขายทอดตลาด หรือดำเนินการอื่นใดทางกฎหมาย

บุคคลภายนอกอื่นๆ 

กนอ. อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในการให้บริการที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก กนอ. 

บุคคลภายนอกที่ผู้ใช้บริการ   มอบอำนาจหรือกำหนดให้ กนอ.สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ 

กนอ. อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมหรือตามที่ผู้ใช้บริการกำหนด 

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่ กนอ. ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สำคัญอื่นใด 

กนอ. อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การกำกับดูแลและวัตถุประสงค์  อื่นใดที่มีความสำคัญ อีกทั้งยังอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อบังคับตามกฎหมาย การปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมาย   การตรวจสอบ หรือกระบวนการทางกฎหมาย/การฟ้องร้อง 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กนอ. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดในประกาศและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. อย่างไรก็ตาม กนอ. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ตลอดจนนโยบายภายในของ กนอ. หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานของ กนอ. เช่น ข้อกำหนดเรื่องเก็บข้อมูลทางบัญชีที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ และเพื่อดำเนินการตามข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือกรณีที่หน่วยกำกับดูแลร้องขอ เป็นต้น

8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บางกรณี กนอ. อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของ กนอ. ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มีประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เมื่อ กนอ. มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง กนอ. จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่ 

1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ กนอ. ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

2) ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด 

3) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญากับ กนอ. หรือเป็นการทำตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการเข้าทำสัญญานั้น 

4) เป็นการกระทำตามสัญญาของ กนอ. กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

6) เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

กนอ. มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ กนอ. อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย กนอ. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด นอกจากนี้ เมื่อ กนอ. มีการส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น กนอ. จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ กนอ. เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการมีสิทธิหลายประการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

10.1 สิทธิในการเข้าถึง ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอม

10.2 สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากผู้ใช้บริการเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ ผู้ใช้บริการอาจขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

10.3 สิทธิในการลบหรือทำลาย ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

10.4 สิทธิในการระงับการใช้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

10.5 สิทธิในการคัดค้าน ผู้ใช้บริการมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการโดยเหตุที่เกี่ยวข้องกับกรณีของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการทำบัญชีประวัติที่เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงดังกล่าว

10.6 สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

10.7 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กฎหมายได้ให้สิทธิไว้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจาก กนอ. ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น 

10.8 สิทธิในการร้องเรียน ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั้งกรณีที่ กนอ. เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวหรือให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน กนอ. อย่างไรก็ตาม กนอ. ขอโอกาสในการจัดการแก้ไขข้อกังวลของผู้ใช้บริการก่อนที่ผู้ใช้บริการจะติดต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการมีข้อกังวลใด กนอ. ขอให้ผู้ใช้บริการติดต่อ กนอ. ในโอกาสแรก

การใช้สิทธิข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ กนอ. ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในหัวข้อติดต่อ กนอ.” ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิของผู้ใช้บริการตามที่กำหนดข้างต้น อาจมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายและในบางกรณี กนอ. สามารถปฏิเสธคำขอของผู้ใช้บริการเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เป็นกรณีที่ กนอ. ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล

11. ลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ การบริการของ กนอ. อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์/แพลตฟอร์มอื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ กนอ. พยายามที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กนอ. ไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหา หรือมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ผู้ใช้บริการให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดังกล่าว และอยู่ภายใต้ประกาศหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว (หากมี) ในกรณีเช่นว่านี้ กนอ. ไม่อาจควบคุม และไม่อาจรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว

12. ติดต่อ กนอ. 

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ต้องการเสนอแนะ หรือมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ กนอในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากผู้ใช้บริการต้องการยื่นคำขอเพื่อใช้สิทธิใดตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ โปรดติดต่อ กนอ. ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ กนอ. จะพยายามตอบคำขอของผู้ใช้บริการและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ : 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2253 0561

อีเมล์ : contact@ieat.mail.go.th

เว็บไซต์ :  www.ieat.go.th

ดาวน์โหลดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กนอ.

Border