What are you looking for?
Font size Icon Icon
A
Icon
Contrast Icon
I
Icon
EA
Icon
T
สทร.รับคณะเยี่ยมชมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

Total readings 9 Time(s)

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายปมุข เตพละกุล ผช.ผวก.ปก.3 รก.ผอ.สทร ให้การต้อนรับ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ และคณะกรรมการฯจากผู้แทนชุมชน และหน่วยงาน เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานEHIA ของ กนอ. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (อาคารเดิม)

Related Photo

Related News

Icon
17
07.2024
โครงการ Happy Body ประจำปี 2567

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) จัดโครงการ Happy Body ประจำปี 2567 เพื่อตอบโจทย์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco World class

Icon
4
0
Icon
16
07.2024
อบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน

กนอ. จัดอบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน ให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศ อก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ในโครงการบริหารจัดการกากของเสียในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้สถาบัน กนอ. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

Icon
10
0
Icon
16
07.2024
งานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

Icon
6
0
Icon
15
07.2024
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
9
0
Border