คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
งานสัมมนาภายใต้กิจกรรม “สมอ. สัญจร” ครั้งที่ 1

ยอดการเปิดอ่าน 18 ครั้ง

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เข้าร่วมในงานสัมมนาภายใต้กิจกรรม “สมอ. สัญจร” ครั้งที่ 1 โดยบูรณาการกิจกรรมหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ลงสู่ภูมิภาคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SME องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ผลิตในชุมชนจ.นครศรีธรรมราช วันที่ 30 พ.ย.66 - รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เข้าร่วมในงานสัมมนาภายใต้กิจกรรม “สมอ. สัญจร” ครั้งที่ 1 โดยบูรณาการกิจกรรมหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ลงสู่ภูมิภาคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SME องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ผลิตในชุมชนให้มีความรู้ด้านมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บริโภคได้
ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
29
02.2567
คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรม Smart Park นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท

คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำโดย พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการประกอบด้วย นายสกนธ์ นันท์ปิติพงศ์ และนายปรัชญ์ วิบูลเทพาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. นางสาวนลินี กาญจนามัย รองผู้ว่าการ (บริหาร) นายคณพศ ขุนทอง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นางสาวปคุณดา ชั้นบุญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ นางสาวพิชญา โทบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ นายปมุข เตพละกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 3 นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรม Smart Park นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

Icon
6
0
Icon
29
02.2567
“Climate Action Leaders Forum : CAL Forum รุ่น 3”

รองศาสตราจารย์วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นวิทยากร และเข้าร่วมเวทีผู้นำ “Climate Action Leaders Forum : CAL Forum รุ่น 3” ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ใน Theme : ทิศทาง นโยบาย และการลงทุน ภาคเอกชน โดย ผวก. บรรยายในหัวข้อ “นโยบาย กนอ. พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

Icon
3
0
Icon
29
02.2567
Town Hall Meeting ครั้งที่ 1/2567

สายงานบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สำนักผู้ว่าการ กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการ Town Hall Meeting ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. สื่อสารวิสัยทัศน์กับผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ในหัวข้อ Adapt & Strive for Excellence และรองศาสตรจารย์ วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ สื่อสารในหัวข้อ 2023 Achievements, Challenges, and Ways Forward ให้พนักงานได้ทราบ

Icon
4
0
Icon
22
02.2567
ประชุมคณะกรรมการจัดงานร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ได้แก่ น.ส.ณัฏฐิยา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ และรองศาสตราจารย์วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.

Icon
16
0
Border