คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ลงพื้นที่ตรวจราชการ และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดบึงกาฬ เลย หนอง

ยอดการเปิดอ่าน 23 ครั้ง

อุดรธานี วันที่ 3 ธ.ค.66 - รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นางนิภา รุกขมธุร์ รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการในคณะของนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)

โดยในจุดแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเหมืองโปแตช บริษัทเอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชัน จำกัด ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งดำเนินโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 26,446 ไร่ โดยข้อมูลทางธรณีวิทยาพบว่าปริมาณสำรองแร่โพแทชในพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมดรวม 267 ล้านตัน ซึ่งสามารถนำแร่ขึ้นมาผลิตเป๊นปุ๋ยโพแทชได้ประมาณ 34 ล้านตัน ทั้งนี้แร่โพแทชเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักในภาคเกษตรกรรม

จุดที่สอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี โดยได้ระบุถึงสถานการณ์ราคาอ้อยและน้ำตาลทรายในปัจจุบัน โดยได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลก ว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศอย่างไร พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือดูแลปัญหาอย่างใกล้ชิด พร้อมระบุว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (4 ธ.ค.66) กระทรวงอุตสาหกรรม จะนำเสนอโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5 ซึ่งชาวไร่อ้อยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ล้านบาท จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในขณะที่ต้นทุนการผลิตอ้อยปรับตัวสูงขึ้น

จากนั้น คณะฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด สภาการท่องเที่ยว สภาการเกษตรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีแห่งประเทศไทย ของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 4 จังหวัดอุดรธานี โดยได้มีการนำเสนอข้อคิดเห็นพร้อมขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้การทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดได้รับการแก้ไข และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
29
02.2567
คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรม Smart Park นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท

คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำโดย พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการประกอบด้วย นายสกนธ์ นันท์ปิติพงศ์ และนายปรัชญ์ วิบูลเทพาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. นางสาวนลินี กาญจนามัย รองผู้ว่าการ (บริหาร) นายคณพศ ขุนทอง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นางสาวปคุณดา ชั้นบุญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ นางสาวพิชญา โทบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ นายปมุข เตพละกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 3 นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรม Smart Park นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

Icon
6
0
Icon
29
02.2567
“Climate Action Leaders Forum : CAL Forum รุ่น 3”

รองศาสตราจารย์วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นวิทยากร และเข้าร่วมเวทีผู้นำ “Climate Action Leaders Forum : CAL Forum รุ่น 3” ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ใน Theme : ทิศทาง นโยบาย และการลงทุน ภาคเอกชน โดย ผวก. บรรยายในหัวข้อ “นโยบาย กนอ. พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

Icon
3
0
Icon
29
02.2567
Town Hall Meeting ครั้งที่ 1/2567

สายงานบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สำนักผู้ว่าการ กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการ Town Hall Meeting ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. สื่อสารวิสัยทัศน์กับผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ในหัวข้อ Adapt & Strive for Excellence และรองศาสตรจารย์ วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ สื่อสารในหัวข้อ 2023 Achievements, Challenges, and Ways Forward ให้พนักงานได้ทราบ

Icon
4
0
Icon
22
02.2567
ประชุมคณะกรรมการจัดงานร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ได้แก่ น.ส.ณัฏฐิยา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ และรองศาสตราจารย์วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.

Icon
16
0
Border