คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่

ยอดการเปิดอ่าน 6 ครั้ง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. มอบหมายให้ นางปนัดดา เย็นตระกูล ผช.ผวก.ยศ เป็นผู้แทน กนอ. เข้าประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูล แก่คณะอนุกรรมาธิการ ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรมาผลิตสินค้าฮาลาลให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก โดยมีนางสาวกุลวลี นพอบรมดี เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 301 อาคารรัฐสภา
ในการประชุมครั้งนี้ กนอ. ได้ให้ข้อมูลพร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ในการโครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 และคาดว่าจะได้เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2567

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
14
06.2567
สัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

สายงานยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) และแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2568

Icon
8
0
Icon
14
06.2567
ประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

Icon
4
0
Icon
14
06.2567
อบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน กพม.ฝพม. จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) ภายใต้สถาบัน กนอ.

Icon
7
0
Icon
14
06.2567
สทร.รับคณะเยี่ยมชมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

สทร.รับคณะเยี่ยมชมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

Icon
7
0
Border