โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ดำเนินการภายใต้แผนงานหลักของการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่ มาบตาพุด ระยะที่ 1 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2535 และระยะที่ 2 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2542 สำหรับการพัฒนาท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาท่าเทียบเรือแล้วรวม 2 ระยะ แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาทบทวนแผนแม่บท การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดขึ้น ในปี พ.ศ.2549 เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะของตลาด เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และตามความปลอดภัย ซึ่งจากการทบทวนแผนแม่บทดังกล่าว การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงมีโครงการที่จะพัฒนาท่าเทียบเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงมอบหมายให้กลุ่มที่ปรึกษา อันประกอบด้วย บริษัทเซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด บริษัทพีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัท ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมถึงศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (รายงาน EHIA) พร้อมทั้งดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนผู้มีีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อห่วงกังวล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการดังกล่าว ประกอบการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของชุมชน

รายละเอียด


streaming content By iptv