รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์

รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางอัญชลี ชวนิชย์ นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร เพื่อติดตาม รับทราบข้อมูล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 8,847 โครงการ โดยในพื้นที่ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี มีโครงการดังกล่าวรวม 195 โครงการ ประกอบด้วย ขุดเจาะบาดาล จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน ซ่อมแซมระบบประปา วางท่อน้ำดิบ เชื่อมโยงแหล่งน้ำ ฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม และก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่พร้อมระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการวางระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์
ในการนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กับ กนอ. ให้ภาคอุตสาหกรรมเตรียมน้ำให้เพียงพอโดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐ เน้นการดำเนินการด้าน 3R โดยการหาแนวทางในการลดการใช้น้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่โดยวิธี Waste Water Reverse Osmosis และ Sea Water Reverse Osmosis ตลอดจนพยายามหาแหล่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด ไม่ปล่อยน้ำไหลทิ้งลงทะเล รวมถึงดำเนินการด้าน CSR ต่อสังคมและชุมชนที่เสียสละแบ่งปันน้ำในช่วงภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง และให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามและเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นไปตามแผนเพียงพอต่อความต้องการของการใช้น้ำทุกภาคส่วน
สถาบันเครือข่าย