คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

การดำเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล

Government Policy Implementation

โครงการพัฒนาท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

การขุดลอกและถมทะเลพื้นที่ 1,000 ไร่

 • การถมทะเลเพื่อให้ได้พื้นที่หลังท่า 550 ไร่ และพื้นที่สำหรับกักเก็บตะกอน 450 ไร่
 • ประมาณราคาค่ก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) 12,900 ล้านบาท และค่าก่อสร้างในส่วนของท่าเรือ (Superstructure) สำหรับการประกอบธุรกิจ อยู่ระหว่าง 42,500 - 68,000 ล้านบาท(ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจที่เอกชนลงทุน)
 • แอ่งกลับเรือความกว้าง 520 เมตร และมีความลึกร่องน้ำ 16 เมตร
 • สามารถรองรับเรือขนาดความจุ 130,000 DWT และยาว 350 เมตร
 • พ.ศ. 2562:

  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure 3 ปี

 • พ.ศ. 2565:

  ดำเนินงานก่อสร้างท่าเทียบเรือ Superstructure 2 ปี

 • พ.ศ. 2568:

  เปิดดำเนินการ ปี พ.ศ. 2568 Service Opening in Year 2025

ผังพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

 • พื้นที่รวม :

  1,000 ไร่

 • มูลค่าโครงการรวม :

  55,400 ล้านบาท

แบ่งการลงทุนเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1

 • งานถมทะเลและขุดลอกร่องน้ำ 12,900 ล้านบาท
 • ท่าเทียบเรือก๊าชธรรมชาติ35,000 ล้านบาท

ช่วงที่ 2

 • ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว 4,300 ล้านบาท
 • คลังสินค้า หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 3,200 ล้านบาท

โครงการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม Smart Park

พื้นที่โครงการ 1,383.76 ไร่

 • พื้นที่อุตสาหกรรม 683.76 ไร่
 • พื้นที่พาณิชยกรรม 88.33 ไร่
 • พื้นที่สีเขียว 238.32 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและอ่างเก็บน้ำ 373.55 ไร่

สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่โครงการ

 • ระบบรถขนส่งมวลชนพลังงานสะอาด (Future Mass Transit)
 • ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน
 • Floating Solar Farm
 • ระบบจอดรถอัจฉริยะ
 • Data Farm/IoT
 • ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและอ่างเก็บน้ำ 373.55 ไร่
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
Icon

อุตสาหกรรมการบินและ โลจิสติกส์ 301.70 ไร่

Icon

อุตสาหกรรมการแพทย์ 182.84 ไร่

Icon

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 75.17 ไร่

Icon

อุตสาหกรรมดิจิทัล 163.93 ไร่

Icon

พื้นที่พาณิชยกรรม 147.11 ไร่

Icon

พื้นที่สาธารณูปโภค

Icon

อ่างเก็บน้ำ 127.27 ไร่

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขต SEZ

 • ระยะที่ 1 :

  ในพื้นที่ 6 จังหวัด : ตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด หนองคาย

 • ระยะที่ 2 :

  ในพื้นที่ 4 จังหวัด : นราริวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี

 • การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการค้า/การลงทุน/การผลิตกับประเทศใน AEC เพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
 • เน้นธุรกิจที่ใช้แรงงานจำนวนมาก ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่บริเวณชายแดน/ประเทศเพื่อนบ้าน และธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กิจการโลจิสติกส์และธุรกิจ SMEs แปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน เป็นต้น
โครงการนิคมฯ สระแก้ว

ทำเลที่ตั้ง :

ที่ดินราชพัสดุ ใน ท้องที่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศจ.สระแก้ว

พื้นที่ :

660.56 ไร่

งบประมาณ :

งบลงทุน1,660.26 ลบ. (งบประมาณ แผ่นดินค่าก่อสร้าง 637 ลบ.)

โครงการนิคมฯ สงขลา

ทำเลที่ตั้ง :

ที่ดินราชพัสดุ ในท้องที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดาจ.สงขลา

พื้นที่ :

927.93 ไร่

งบประมาณ :

งบลงทุน (งบกนอ.) 2,890.4 ลบ.

โครงการนิคมฯ ตาก

ทำเลที่ตั้ง :

ที่ดินราชพัสดุ ในท้องที่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

พื้นที่ :

671.50 ไร่

งบประมาณ :

งบลงทุน 2,992 ลบ.

การพัฒนานิคมฯ/ ท่าเรืออุตสาหกรรมสู่ Smart ECO

วิสัยทัศน์

ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

แนวคิด ECO Industrail Town
ข้อบังคับคณะ กรรมการ กนอ.

ข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ.มาตรฐานระบสาธารณูปโภคฯ พ.ศ. 2557 ใน 13 หมวด

หมวด 1

การวางผังโครงการ

หมวด 2

ระบบถนน

หมวด 3

ระบบระบายน้ำฝนและป้องกันน้ำท่วม

หมวด 4

ระบบน้ำประปา

หมวด 5

ระบบบำบัดน้ำเสีย

หมวด 6

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

หมวด 7

ระบบไฟฟ้า

หมวด 8

ระบบดับเพลิงและระบป้องกันอุบัติภัย

หมวด 9

ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หมวด 10

ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมวด 11

ระบบรักษาความปลอดภัย

หมวด 12

การจัดสรรพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม

หมวด 13

ระบบสาธรณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและ เกณฑ์ตัวชี้วัด
ระดับนิคม อุตสาหกรรมใน ประเทศไทย

ระดับ Eco -Champion

35 แห่ง

ระดับ Eco -EXCELLENCE

14 แห่ง

ระดับ Eco -WORLD CLASS

4 แห่ง

IEAT Road Map
 • ระยะเริ่มต้น :
  ปี พ.ศ. 2542 - 2552
 • ปี พ.ศ. 2542 - 2547

IEAT & GTZ

Pilot

  • - MTPIE
  • - BPIE
  • - NRIE
  • - ESIE
  • - ANIE
 • ปี พ.ศ. 2552

- Position Paper

- Eco Industrial town

 • ระยะที่1 :
  ปี พ.ศ. 2542 - 2552
  • จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  • จัดทำแผนแมู่บทุการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนำร่อง 15 แห่ง ปีละ 3 นิคมฯ

 • ปี พ.ศ. 2553
  • จัดทำข้อกำหนด 5 มิติ 24 ด้าน

  • จัดทำแผนแม่บท

   • - บางปู
   • - ภาคเหนือ
   • - อีสเทิร์นซีบอร์ด
  • นิคมฯนำร่องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกกิจกรรม

 • ปี พ.ศ. 2554
  • จัดทำข้อกำหนด 5 มิติ 24 ด้าน

  • จัดทำแผนแม่บท

   • - แหลมฉบัง
   • - อมตะนคร
   • - หนองแค
  • นิคมฯนำร่องเดิม 3 แห่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกกิจกรรม

 • ปี พ.ศ. 2555
  • ทบทวนข้อกำหนด

  • คู่มือตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 5 มิติ 22 ด้าน

  • จัดทำแผนแม่บท

   • - บางชัน
   • - สมุทรสาคร
   • - อมตะซิตี้
  • นิคมฯนำร่องเดิม 6 แห่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกกิจกรรม

 • ปี พ.ศ. 2556
  • ระบบการประเมิน 5 มิติ 22 ด้าน

  • แผนแม่บทนิคมฯใหม่ 3 แห่ง

   • - ลาดกระบัง
   • - บางหลี
   • - บางปะอิน
  • นิคมฯนำร่องเดิม 9 แห่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกกิจกรรม

 • ปี พ.ศ. 2557
  • ประเมิน 5 มิติ 22 ด้าน

  • แผนแม่บทนิคมฯใหม่ 3 แห่ง

   • - ภาคใต้
   • - เกตเวย์ซิตี้
   • - สินสาคร
   • - กลุ่มนิคมฯในพื้นที่มาบตาพุด
  • นิคมฯ นำร่องเดิม 12 แห่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกกิจกรรม

 • ระยะที่2 :
  การขยายและต่อยอดพื้นที่ในการพัฒนา (ปี 2558 - 2564)
  • นิคมฯ ใหม่ : ออกแบบตามข้อบังคับฯ ระบบสาธารณูปโภคเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557

  • นิคมฯ ที่เปิดดำเนินการแล้ว เข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยคำเนินการตามแผนแม่บท ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมติครม./ แผน พัฒนาฯ 12/ ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

 • ปี พ.ศ. 2558
  • พัฒนาเกณฑ์ Eco Efficiency

  • จัดทำแผนแม่บท

   • - บ้านหว้า
   • - ปิ่นทอง
   • - มาบตาพุด
   • - อาร์ ไอ แอล
  • นิคมฯนำร่องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกกิจกรรม

 • ปี พ.ศ. 2559
  • จัดทำแผนแม่บท

   • - พิจิตร
   • - เวลโกรว์
   • - เอเชีย (ระยอง)
   • - สทร.
  • นิคมฯนำร่องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกกิจกรรม

 • ปี พ.ศ. 2560
  • จัดทำแผนแม่บท

   • - ราชบุรี
   • - ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
   • - ปิ่นทอง 3
   • - WHA ตะวันออก
   • - ผาแดง
  • ประเมินนิคมฯChampion 22 แห่ง

  • ประเมินนิคมฯExcellence 1 แห่ง

 • ปี พ.ศ. 2561
  • จัดทำแผนแม่บทในนิคมฯ 4 แห่ง

   • - แก่งคอย
   • - WHA ชลบุรี
   • - WHA อีสเทิร์นซีบอร์ด
   • - ปิ่นทอง 5
   • - ประเมินนิคมฯChampion 27 แห่ง
   • - ประเมินนิคมฯExcellence 4 แห่ง
 • ปี พ.ศ. 2562
  • จัดทำแผนแม่บทในนิคมฯ 3 แห่ง

   • - อัญธานี
   • - WHA ชลบุรี 2
   • - เอเชีย (สุวรรณภูมิ)
   • - ประเมินนิคมฯChampion 32 แห่ง
   • - ประเมินนิคมฯExcellence 9 แห่ง
   • - ประเมินนิคมๆ World Class 2 แห่ง
 • ปี พ.ศ. 2563
  • จัดทำแผนแม่บทในนิคมฯ 3 แห่ง

   • - ที เอฟ ดี
   • - WHA อิสเทิร์น ซีบอร์ด 2
   • - ประเมินนิคมฯChampion 34 แห่ง
   • - ประเมินนิคมฯExcellence 13 แห่ง
   • - ประเมินนิคมๆ World Class 3 แห่ง
 • ปี พ.ศ. 2564
  • - ประเมินนิคมฯ Champion 35 แห่ง
  • - ประเมินนิคมฯ Excellence 14 แห่ง
  • - ประเมินนิคมๆ World Class 4 แห่ง
 • ปี พ.ศ. 2565 - 2568
  • นิคมฯ 39 แห่ง เข้าสู่นิคมฯเชิงนิเวศ / เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Border