คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
Strategic Directions Policies
ยุทธศาสตร์ กนอ. ปีงบประมาณ 2561-2565 (ทบทวนปีงบประมาณ 2563) มุ่งขับเคลื่อนการเป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมครบวงจร ระดับอาเซียนด้วยนวัตกรรม
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการให้บริการสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ครบถ้วนตามความต้องของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันของผู้ประกอบการ อันส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในภาพรวม พร้อมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยสร้างสมดุลในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรมบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนของภาคอุตสาหกรรม สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส
วิสัยทัศน์

ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
Growth

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์/บริการ/ธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงให้องค์กร

Green

พัฒนาและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

Good Governance

การยกระดับระบบการกำกับดูแลองค์กรสู่มาตรฐานสากล

Great

การพัฒนาศักยภาพขององค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Global Competitiveness

เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของลูกค้าและนักลงทุน

ภารกิจ
  • พัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม

  • พัฒนาและบริหารท่าเรืออุตสาหกรรม

  • ส่งเสริมและกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม

วัฒนธรรมองค์กร

S

- Skilled management team

M

- Move toward digital

A

- Able to work in new ways

R

- Ready to change

T

- Transformation for future competitiveness

ECO

- Economy & Ecology

Border